FIRMA HANDLOWA „JAP” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000171344
Numer REGON: 092591601
Numer NIP: 9532382544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[RDF/483371/23/34]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092591601 NIP 95323825442007-04-04 do dziś
REGON 092591601 NIP 95323825442007-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „JAP” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK2003-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-08-27 do dziś
2. Adresulica KIELECKA nr domu 3-9 nr lokalu -kod pocztowy 85-950 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2003-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 10.12.2002 R. -21.03.2003 R. ZMIANA §§ 4, 5, 9, 13 UMOWY SPÓŁKI2003-08-27 do dziś
212.05.2010 R. -ZMIENIONO § 72010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-08-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 §4 KSH FIRMA HANDLOWA „JAP” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 80213 -FIRMA HANDLOWA „JAP” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 802122003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2003-08-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2003-08-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2003-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2003-08-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2003-08-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-04-04 do dziś
228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-04-04 do dziś
374 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA MONTAŻ I SERWIS REKLAM2007-04-04 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-26 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-05-26 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-05-26 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-26 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-26 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-26 do dziś
1146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-12-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
3data złożenia 21.12.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
4data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
5data złożenia 30.04.2008 okres 2007 R.2008-05-07 do dziś
6data złożenia 30.04.2009 okres 2008 R.2009-05-05 do dziś
7data złożenia 30.04.2010 okres 20092010-05-26 do dziś
8data złożenia 22.04.2011 okres 2010 R.2011-04-26 do dziś
9data złożenia 30.04.2012 okres 2011 R.2012-05-04 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 2012 R.2013-05-07 do dziś
11data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
12data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
13data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
14data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
15data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 02.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-02 do dziś
19data złożenia 08.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-08 do dziś
20data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
21data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
32007 R.2008-05-07 do dziś
42008 R.2009-05-05 do dziś
520092010-05-26 do dziś
62010 R.2011-04-26 do dziś
72011 R.2012-05-04 do dziś
82012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów