ARTKOM DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000171290
Numer REGON: 932930536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-06-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14245/16/801]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329305362004-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTKOM DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-08-28 do dziś
2. Adresulica RUSKA nr domu 32 nr lokalu 33 kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SP. Z O. O. SPORZĄDZONO W DNIU 04.08.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM DAWIDOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NR 3721/20032003-08-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.04.2004 R., REP. A NR 955/2004 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W. DAWIDOWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, ZMIENIONO §8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2004-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOREK2003-08-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA LUDWIN2004-07-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EMILIA2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 836 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 418.000 ZŁ (CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE SŁAWOMIREM MAKACEWICZEM I MACIEJEM KAWALĄ2004-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALA2004-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ PRZEMYSŁAW2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 836 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 418.000 ZŁ (CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAGDALENĄ PIASECKĄ-LUDWIN I SŁAWOMIREM MAKACEWICZEM2004-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKACEWICZ2004-07-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 836 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 418.000 ZŁ (CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAGDALENĄ PIASECKĄ-LUDWIN I MACIEJEM KAWAŁĄ2004-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego468000,00 PLN2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1418000,00 PLN2004-07-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2003-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOREK2003-08-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRANCISZEK2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-07-05 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-07-05 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-07-05 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-07-05 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-05 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-07-05 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-07-05 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2012-07-05 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-05 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 04.08.2003 R. -31.12.2003 R.2005-12-06 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2012-07-05 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2012-07-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2007 R.- 31.12.2007 R.2012-07-05 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2012-07-05 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2012-07-05 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2012-07-05 do dziś
8data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
9data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
10data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
11data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
12data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-06 do dziś
201.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2012-07-05 do dziś
301.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2012-07-05 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2012-07-05 do dziś
601.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 04.08.2003 R. -31.12.2003 R.2005-12-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-06 do dziś
301.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2012-07-05 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2007 R.- 31.12.2007 R.2012-07-05 do dziś
601.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2012-07-05 do dziś
901.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów