„BUSINESSPARK - NOWOGRODZIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000171228
Numer REGON: 231191538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/20715/19/75]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESSPARK NOWOGRODZIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2003-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość NOWOGRODZIEC2003-08-26 do dziś
2. Adresulica LUBAŃSKA nr domu 13/14 kod pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA 2003-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 27 MARCA 2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. ZŁOTA 73, REP. A NR 1949/20032003-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROTECH DEVELOPMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0154328482003-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000156335 2003-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500, ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2003-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA NOWOGRODZIEC2003-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2308215812003-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000, ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMAN RESOURCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0160996642003-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000020922 2003-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500, ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2003-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2003-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARLEY2003-08-26 do dziś
2. ImionaNEAL DANIEL2003-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATUREJ2003-08-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ROBERT2003-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A PRZYGOTOWYWANIE BIZNES PLANÓW, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNYCH, MEMORANDÓW INFORMACYJNYCH DLA PARTNERÓW GOSPODARCZYCH SPÓŁKI ORAZ DLA WŁADZ RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH2003-08-26 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, W TYM ZAWIERANIE UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INWESTYCJI, ZAWIERANIE UMÓW Z ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY PRZY WYKONYWANIU BIZNES PLANÓW2003-08-26 do dziś
374 14 B POZYSKIWANIE I ORGANIZOWANIE ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI NA RZECZ SPÓŁKI I JEJ PARTNERÓW GOSPODARCZYCH W FORMIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, OKREŚLONEJ W PRZEPISACH PRAWA2003-08-26 do dziś
474 14 A DORADZTWO W KONTAKTACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI, A WŁADZAMI PUBLICZNYMI W SPRAWACH ROZPOCZĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REGIONIE DOLNOŚLĄSKIM I INNYCH REGIONACH KRAJU2003-08-26 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ ZIEMI ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI2003-08-26 do dziś
670 20 Z WYNAJEM ZIEMI ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI2003-08-26 do dziś
780 42 Z PROWADZENIE SZKOLEŃ I SEMINARIÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ2003-08-26 do dziś
874 13 Z PROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH NA OBSZARZE GMINY NOWOGRODZIEC, REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO I RESZTY KRAJU2003-08-26 do dziś
974 84 B PROWADZENIE INNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY LOKALNEJ2003-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów