SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000171108
Numer REGON: 000482980
Numer NIP: 5420202612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8160/22/603]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000482980 NIP 54202026122007-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „METALOWIEC”2003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1352003-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina CZARNA BIAŁOSTOCKA miejscowość CZARNA BIAŁOSTOCKA2003-09-08 do dziś
2. Adresulica TOROWA nr domu 15 kod pocztowy 16-020 poczta CZARNA BIAŁOSTOCKA 2003-09-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM-METALOWIEC@WP.PL2013-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 20.06.1995 R. 2) 25.06.2003 R. -USTALONO NOWY TEKST STATUTU2003-09-08 do dziś
228.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-11 do dziś
327.11.2007 R. ZMIENIONO § 4 UST. 1 PKT 6, § 7 UST. 2 PKT 1, § 11 UST. 2 PKT B, § 13, § 14 PKT 5, § 17 UST. 2 PKT 6, § 18 UST. 2 PKT 5, PKT 6, PKT 7, § 24, § 25 UST. 1, § 25 UST. 5, § 31, § 37 UST. 2, § 39, § 42, § 46 UST. 6, UST. 7, UST. 8, § 47, § 55 PKT 1, § 58, § 61 UST. 1, UST. 2, § 71 UST. 2, § 78 PKT 1, § 80, § 91, § 97, § 108, § 109 UST. 2, UST. 3, § 110, § 111 UST. 1, § 113, § 123 UST. 1 PKT 2, § 126 PKT 1, § 132 PKT 1, § 135, § 136, § 144 UST. 1-5 UST. 10, § 146, § 147, § 152 UST. 1 I UST. 2, SKREŚLONO § 7 UST. 1 PKT 7 PPKT B, § 7 UST. 1 PKT 8, § 8 UST. 1 SKREŚLONO CZĘŚĆ III, § 10, § 14 PKT 4, § 14 PKT 18, § 25 UST. 6, § 63 UST. 1-4, § 65, § 66, § 67, § 72, § 75, § 93-96, § 103, § 105-107, § 114 PKT 2, § 115, § 116 UST. 1, § 121, § 122, § 123 UST. 1 PKT 5, § 123 UST. 2, UST. 3, § 126 PKT 2, PKT 3, § 132 PKT 2, PKT 3, § 144 UST. 9, W § 2 UST. 2 DODANO PODPUNKT BEZ NR, DODANO § 15 PKT 5, § 19 UST. 13, § 23 UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, W § 25 UST. 3 DODANO PODPUNKT BEZ NR, DODANO § 32 PKT 5, § 34 UST. 15, § 38 UST. 2, UST. 3, § 53 PKT 2, PKT 32008-01-16 do dziś
427.11.2007 R. ZMIENIONO: § 7 UST. 1 PKT 4, § 12 UST. 3, § 31, § 91, § 98 UST. 2, § 120 UST. 1, § 123 UST. 1 PKT 2, § 124, § 151, § 152, SKREŚLONO: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 34 UST. 23, UST. 24, UST. 27, UST. 28, UST. 30, § 88 UST. 6, § 89 UST. 2, § 92, § 98 UST. 3, § 114, § 116, § 117, § 118, § 119, § 123 UST. 1 PKT 3, ROZDZIAŁ 8.4, § 132, § 133, § 134, § 1352010-09-08 do dziś
526.06.2012 R. DODANO § 58 UST. 2 I 3, § 103.2012-07-19 do dziś
630.06.2015 R. ZMIENIONO § 15 UST. 1, § 36, § 38 UST. 3, § 50, § 51 UST. 22015-10-29 do dziś
726.06.2018 R. ZMIENIONO § 6, § 7, § 8 UST. 1, § 9, § 11, § 12, § 14 PKT 6, § 15, § 16 UST. 1, § 17, § 18, § 21 UST. 2, UST. 3, § 22 PKT 15, § 26, § 50, § 54, § 55, § 56 UST. 1, UST. 2, § 58, § 59, § 60, § 61, § 70, § 78, § 81 UST. 1, § 103, § 108, § 109, § 126 PKT 2, § 147 UST. 3, UST. 5, DODANO § 8 UST. 3, § 14 PKT 6 (Z INDEKSEM 1), § 25 (Z INDEKSEM 1), 30 UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11, UST. 12, § 61 (Z INDEKSEM 1), ROZDZIAŁ 5.4 (Z INDEKSEM 1), § 87 (Z INDEKSEM 1), § 87 (Z INDEKSEM 2), § 87 (Z INDEKSEM 3) SKREŚLONO § 14 PKT 2, PKT 3, PKT 5, § 16 UST. 3, UST. 4, § 19, § 21 UST. 4, § 22 PKT 10, § 28, § 34 PKT 15, § 53, § 57 UST. 3, UST. 4, § 63 UST. 2, § 76 UST. 2, § 79 UST. 2, § 82, § 111 UST. 22018-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z OSOBĄ PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIK)2003-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAWICKA2022-03-14 do dziś
2. ImionaKORNELIA2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-14 do dziś
21. NazwiskoBEDNAREK2020-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-24 do dziś
31. NazwiskoMIKULSKA2018-09-26 do dziś
2. ImionaURSZULA2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-26 do dziś
41. NazwiskoKALISZ2005-01-14 do dziś
2. ImionaMAREK WITOLD2005-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-14 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-08 do dziś
61. NazwiskoPADLEWSKA2003-09-08 do dziś
2. ImionaALICJA2003-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAL2022-09-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPCZYK2022-09-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALICKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaOLGA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJSIUSZKO2022-09-12 do dziś
2. ImionaROBERT2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWNIA2022-09-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2022-09-12 do dziś
2. ImionaMARTA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERCIŃSKI2022-09-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIENAŁTOWSKI2022-09-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-09-08 do dziś
293 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ2010-09-08 do dziś
368 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-08 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 2005 ROK2006-09-11 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 2007 R.2008-08-07 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-14 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-08 do dziś
8data złożenia 21.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-19 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-11 do dziś
22006 ROK2007-07-13 do dziś
32007 R.2008-08-07 do dziś
42008 ROK2009-07-14 do dziś
52009 ROK2010-09-08 do dziś
62010 ROK2011-04-28 do dziś
72011 ROK2012-07-19 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-06 do dziś
32005 ROK2006-09-11 do dziś
42006 ROK2007-07-13 do dziś
52007 R.2008-08-07 do dziś
62008 ROK2009-07-14 do dziś
72009 ROK2010-09-08 do dziś
82010 ROK2011-04-28 do dziś
92011 ROK2012-07-19 do dziś
102012 ROK2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów