DELTACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000170961
Numer REGON: 015553374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/68448/20/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015553374 NIP 52522749522013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDELTACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-10 do dziś
2. Adresulica FELIŃSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 01-563 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 25 CZERWCA 2003 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JADWIGĄ ZACHARZEWSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZA REPERTORIUM NR A.2664/2003. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 05.08.2003 R. PRZED ANNĄ NIŻYŃSKĄ ASESOREM NOTARIALNYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REP. A 3704/2003 ZMIANA ART. 3.2003-09-10 do dziś
2DATA AKTU NOTARIALNEGO: 7 WRZEŚNIA 2007 R.; REPERTORIUM A -4534/2007; NOTARIUSZ ELŻBIETA KOSIOROWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ELŻBIETA KOSIOROWSKA, MAGDALENA UŁANOWSKA; 00-031 WARSZAWA, UL. SZPITALNA 5 LOK.1 WYKAZ ZMIAN: 1.ART. 2 UST. 1 ZMIENIONY 2.ART. 3 UST. 1 ZMIENIONY 3.ART. 8 UST. 1, 4 I 5 ZMIENIONE 4.ART. 9 ZMIENIONY 5.ART. 10 UST. 1, 3, 4, 8, 10 I 12 ZMIENIONE 6.ART. 11 UST. 16 PKT 10 ZMIENIONY 7.ART. 11 UST16 PKT 11 WYKREŚLONY 8.ART. 12 WYKREŚLONY 9.ART. 16 UST. 3 ZMIENIONY 10.ART. 17 UST. 2 I 3 WYKREŚLONE.2007-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASKALAN2003-09-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 PLN2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2003-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy134 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2003-09-10 do dziś
251 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-09-10 do dziś
351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-09-10 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-09-10 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-09-10 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-09-10 do dziś
774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-09-10 do dziś
864 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2003-09-10 do dziś
929 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2003-09-10 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-09-10 do dziś
1160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-09-10 do dziś
1230 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-09-10 do dziś
1374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-09-10 do dziś
1474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-09-10 do dziś
1574 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-09-10 do dziś
1673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-09-10 do dziś
1772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-09-10 do dziś
1874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-10 do dziś
1960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-09-10 do dziś
2060 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-09-10 do dziś
2150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-10 do dziś
2250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-10 do dziś
2372 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-09-10 do dziś
2450 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-09-10 do dziś
2571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-09-10 do dziś
2671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-09-10 do dziś
2771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-09-10 do dziś
2871 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2003-09-10 do dziś
2971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-09-10 do dziś
3065 21 Z LEASING FINANSOWY2003-09-10 do dziś
3122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-09-10 do dziś
3267 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-09-10 do dziś
3374 40 Z REKLAMA2003-09-10 do dziś
3472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-09-10 do dziś
3574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-09-10 do dziś
3629 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-10 do dziś
3751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-10 do dziś
3851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-09-10 do dziś
3922 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-09-10 do dziś
4022 21 Z DRUKOWANIE GAZET2003-09-10 do dziś
4122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-10 do dziś
4222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2003-09-10 do dziś
4380 42 B POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-09-10 do dziś
4472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-09-10 do dziś
4572 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-09-10 do dziś
4650 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-10 do dziś
4751 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2003-09-10 do dziś
4851 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-09-10 do dziś
4932 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2007-11-15 do dziś
5074 85 Z TŁUMACZENIA I USŁUGI SEKRETARSKIE.2007-11-15 do dziś
5172 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-11-15 do dziś
5251 19 Z USŁUGI POŚREDNICTWA PROWADZONE PRZEZ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU.2007-11-15 do dziś
5364 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA.2007-11-15 do dziś
5464 20 D RADIOKOMUNIKACJA2007-11-15 do dziś
5564 20 F TELEWIZJA KABLOWA2007-11-15 do dziś
5664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE.2007-11-15 do dziś
5742 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2007-11-15 do dziś
5872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2007-11-15 do dziś
5974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-06 do dziś
3data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
4data złożenia 24.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
5data złożenia 03.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
7data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-10-04 do dziś
8data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-10-04 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-10-04 do dziś
10data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
11data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
14data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15data złożenia 13.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092013-10-04 do dziś
601.01.2010-31.12.20102013-10-04 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-10-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-10-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
601.01.2009-31.12.20092013-10-04 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-10-04 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-10-04 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-10-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów