ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000170708
Numer REGON: 356748524
Numer NIP: 6792891175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-05-08
Sygnatura akt[RDF/485871/23/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-08-20 do dziś
2. Adresulica PROFESORA BOCHNAKA nr domu 7 kod pocztowy 30-698 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7809/20032003-08-20 do dziś
2DNIA 11 MARCA 2011 R. -REPERTORIUM A 1259/2011, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SOLAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MAZUR-KUŁAKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY ŚW. TERESY 12/2, 31-162 KRAKÓW; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2011-06-20 do dziś
3DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R. - REPERTORIUM A 9513/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. K. PUŁASKIEGO 14 - ZMIANA PAR. 2, PAR. 7 UST. 1, PAR. 13, PAR. 23 UST. 4.2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2021-09-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEMENSIEWICZ2021-09-30 do dziś
2. ImionaJAN2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓWMAJĄTKOWYCH DO KWOTY 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY Z CZŁONKÓWZARZĄDU, POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓWZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEMALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2021-09-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEMENSIEWICZ2021-09-30 do dziś
2. ImionaJAN2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAWLIK2011-06-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MARIAN2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-06-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-06-20 do dziś
286 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2011-06-20 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-20 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-06-20 do dziś
588 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-20 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2021-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-09-30 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-09-30 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-09-30 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.07.2003 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 04.07.2003 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
3data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
4data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
5data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-15 do dziś
6data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
7data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
8data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-07-31 do dziś
9data złożenia 24.01.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-02-06 do dziś
10data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
13data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
14data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
18data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-15 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
701.01.2009-31.12.20092012-07-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-02-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów