„AT TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000170663
Numer REGON: 930265490
Numer NIP: 8990206620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-03-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37467/16/674]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP9302654902003-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AT TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 43822003-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1993 R. NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WOŁOWIE; REPERTORIUM A NR 2650/1993 12.08.2003 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ -RUŚKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ZAOLZIAŃSKA 1/3 -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 15.12.1993 R. NADAJĄC NOWĄ TREŚĆ ZGODNIE Z AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5284/20032003-08-21 do dziś
205.12.2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY BAŃKOSZ-RUŚKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 1/3, REP. A NR 10.078/2008 UCHYLONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI I W ICH MIEJSCE ZOSTAŁ UCHWALONY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2008-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMOSZUK2017-03-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2008-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMOSZUK2017-03-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2008-12-16 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-12-16 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-12-16 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-16 do dziś
549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2017-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-01 do dziś
2data złożenia 28.01.2009 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-02-25 do dziś
3data złożenia 28.01.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-25 do dziś
4data złożenia 28.01.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-25 do dziś
5data złożenia 28.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-25 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-08-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-08-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-02-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-25 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów