„EXODUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000170394
Numer REGON: 192952326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RDF/187566/20/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXODUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BRZOZOWSKI gmina JASIENICA ROSIELNA miejscowość JASIENICA ROSIELNA2016-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość JASIENICA ROSIELNA nr domu 304 kod pocztowy 36-220 poczta JASIENICA ROSIELNA kraj POLSKA 2016-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.2003 R. AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. FRANCISZKAŃSKA 2/1, REP. A 5789/2003.2003-08-18 do dziś
228.11.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, 87-100 TORUŃ, UL. FRANCISZKAŃSKA 2/1, AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 9987/2003, ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 9, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY;2004-01-20 do dziś
305.06.2006 R., REP. A NR 2131/2006 ASESOR NOTARIALNY ANNA GLEGOŁA, ZASTĘPCA MARKA ROWICKIEGO, NOTARIUSZA W RADZYMINIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA NR 6 -ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1.2006-06-30 do dziś
415.03.2016 R., REP. A NR 1377/2016, NOTARIUSZ EWA KUŚMIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3, § 7 UST. 1, PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2016-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKI2003-08-18 do dziś
2. ImionaJACEK2003-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2004-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBSJOT ZARZĄDZANIE CONSULTING I ARCHIWIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8715263252005-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000047833 2005-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 80000 ZŁ2006-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 PLN2005-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKI2006-06-30 do dziś
2. ImionaJACEK2006-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2016-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2016-04-11 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-11 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-04-11 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-04-11 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-04-11 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-04-11 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-04-11 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-04-11 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.10.2003 -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 15.10.2003 -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
2data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
3data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-09-12 do dziś
4data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-09-12 do dziś
5data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-09-12 do dziś
6data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2009 DO 01.01.20092014-09-12 do dziś
7data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-12 do dziś
8data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-12 do dziś
9data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
10data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
13data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15data złożenia 29.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-09-12 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-09-12 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-09-12 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 01.01.20092014-09-12 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-12 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 15.10.2003 -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-09-12 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-09-12 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-09-12 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 01.01.20092014-09-12 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-12 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów