ARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000170259
Numer REGON: 531153876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2021-12-22
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/10480/21/984]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531153876 NIP 75513107052007-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W OPOLU nr w rejestrze 27612003-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina PRUDNIK miejscowość PRUDNIK2003-08-13 do dziś
2. Adresulica LEGIONÓW nr domu 6 kod pocztowy 48-200 poczta PRUDNIK kraj POLSKA 2003-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 30.07.1996 R. SPORZĄDZONA W KN A. NIEDUŻAK W OPOLU, REP. A NR 3112/1996 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 07.05.2003 R. W KN I. KWIATOSZ W PRUDNIKU, REP. A NR 2361/2003 -ZMIENIONO PAR. 2, 3, 4, 15 UMOWY SPÓŁKI.2003-08-13 do dziś
203.12.2003 R., NOTARIUSZ IRENA KWIATOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUDNIKU, REP. A NR 6722/2003 -ZMIANA PAR. 3 UST. 1 I UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-05 do dziś
302.12.2009 R., REP. A NR 14255/2009, NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIENIONO PAR. 2 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-08 do dziś
426.03.2013 R., NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 3084/2013, ZMIENIONO PAR. 22013-05-13 do dziś
514.06.2016R. REP. A NR 6812/2016, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2016-06-29 do dziś
624.06.2021R. REP. A NR 2534/2021, KN M. KRASIŃSKA W OZIMKU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMOR PRINT SOLUTIONS SAS2021-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.440.800,00 ZŁ2021-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego17440800,00 ZŁ2021-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1202300,00 PLN2003-08-13 do dziś
22435217,00 PLN2004-03-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU, GDY USTANOWIONY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU, WZGLĘDNIE PROKURENT, ALBO USTANOWIONY W TYM CELU PEŁNOMOCNIK, B) W RAZIE, GDY USTANOWIONO DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, C) DWAJ PROKURENCI W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ. POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW UZYSKAĆ PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA WSZYSTKICH SPRAW SPÓŁKI. HARTMUT WACHS JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2006-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBITSCHNAU2019-07-08 do dziś
2. ImionaJOËL ANDRÉ2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCŁOWSKI2007-07-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KLAUDIUSZ2007-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOUBLANCHE2003-08-13 do dziś
2. ImionaJACQUES MAURICE2003-08-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHELE2003-08-13 do dziś
2. ImionaHELMUT AUGUST2003-08-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGŁOWACKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaADRIANA EWA2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2019-09-18 do dziś
21. NazwiskoGACEK2021-12-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2021-12-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-08 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-08 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-08 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-08 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-08 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-05-13 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-06-29 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-29 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 08.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 - 31.12.20032004-04-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-31 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
4data złożenia 02.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
5data złożenia 02.12.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-12-09 do dziś
6data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
7data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
9data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
10data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
15data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
18data złożenia 06.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-12-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-12-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-12-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów