EMPIREUM WIĘCKIEWICZ, WINNICKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000170255
Numer REGON: 015538989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-01-26
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/1203/5/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIREUM WIĘCKIEWICZ, WINNICKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2005-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-08-12 do dziś
2. Adresulica LITERACKA nr domu 15 B nr lokalu 1 kod pocztowy 01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.07.2003 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKIEWICZ2003-08-12 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2003-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINNICKI2003-08-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JÓZEF2003-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-08-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-08-12 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-08-12 do dziś
301 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2003-08-12 do dziś
401 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2003-08-12 do dziś
592 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-08-12 do dziś
692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-12 do dziś
793 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-08-12 do dziś
892 31 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2003-08-12 do dziś
992 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2003-08-12 do dziś
1080 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2003-08-12 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-08-12 do dziś
1274 40 Z REKLAMA2003-08-12 do dziś
1370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-12 do dziś
1455 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2003-08-12 do dziś
1555 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 31.12.2004 R.2005-01-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSAMODZIELNIE2005-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKIEWICZ2005-01-26 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-01-26 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki-UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 31.12.2004 R.2005-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów