„A.S.M. BUDOWNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000170105
Numer REGON: 932793683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2011-08-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18147/11/771]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP9327936832003-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.S.M. BUDOWNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 103992003-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JĘCZMIENNA nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-507 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 GRUDNIA 2000 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM HELENĄ SZYCZYK GRABIŃSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. SOLNY 13 ZA REP. A NR 9793/2000 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LIPCA 2003 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM M. WÓJCIKIEWICZEM KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 23 A, ZA REP. A NR 9414/2003 -ZMIANA PAR. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 DODANIE PAR. 19-232003-08-13 do dziś
205.06.2006 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 6224/2006, ZMIENIONO PAR. 18 UST. 1 ORAZ SKREŚLONO W PAR. 12 PKT 2, W PAR. 13 UST. 4, W PAR. 14 W UST. 1 PKT 2, W PAR. 14 UST. 4, PAR. 15, PAR. 16 I PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-07 do dziś
322.08.2008 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 19128/2008, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; 05.12.2008 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REPERTORIUM A NR 24861/2008, SKREŚLONO PKT 57 W PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2009-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2009-03-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODAKIEWICZ2011-08-11 do dziś
2. ImionaJACEK LUCJAN2011-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2003-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODAKIEWICZ2011-05-24 do dziś
2. ImionaJACEK2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoIWANICKI2011-08-11 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2011-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-08-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-03-02 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-03-02 do dziś
303 RYBACTWO2009-03-02 do dziś
405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-03-02 do dziś
506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-03-02 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2009-03-02 do dziś
708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-03-02 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-03-02 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-03-02 do dziś
1011 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-03-02 do dziś
1113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-03-02 do dziś
1214 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-03-02 do dziś
1315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-03-02 do dziś
1416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-02 do dziś
1517 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-03-02 do dziś
1618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-03-02 do dziś
1719 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-03-02 do dziś
1820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-03-02 do dziś
1921 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-03-02 do dziś
2022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-02 do dziś
2123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-03-02 do dziś
2224 PRODUKCJA METALI2009-03-02 do dziś
2325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-02 do dziś
2426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-03-02 do dziś
2527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-03-02 do dziś
2628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-02 do dziś
2729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-02 do dziś
2830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-03-02 do dziś
2931 PRODUKCJA MEBLI2009-03-02 do dziś
3032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-03-02 do dziś
3133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-02 do dziś
3235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-03-02 do dziś
3336 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-03-02 do dziś
3437 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-03-02 do dziś
3538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-03-02 do dziś
3639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-03-02 do dziś
3741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-02 do dziś
3842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-03-02 do dziś
3943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-03-02 do dziś
4045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-03-02 do dziś
4146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-02 do dziś
4247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-02 do dziś
4349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-03-02 do dziś
4450 TRANSPORT WODNY2009-03-02 do dziś
4552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-03-02 do dziś
4653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI OPERATORA PUBLICZNEGO2009-03-02 do dziś
4755 ZAKWATEROWANIE2009-03-02 do dziś
4856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-03-02 do dziś
4958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-02 do dziś
5059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-03-02 do dziś
5161 TELEKOMUNIKACJA2009-03-02 do dziś
5262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-03-02 do dziś
5363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-02 do dziś
5464 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-02 do dziś
5564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-02 do dziś
5664 3 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-03-02 do dziś
5766 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-03-02 do dziś
5868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-02 do dziś
5987 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-03-02 do dziś
6088 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-03-02 do dziś
6190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-03-02 do dziś
6291 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-03-02 do dziś
6393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-03-02 do dziś
6495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-03-02 do dziś
6596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-03-02 do dziś
6612 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-03-02 do dziś
6769 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-03-02 do dziś
6870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-03-02 do dziś
6971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-02 do dziś
7072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-03-02 do dziś
7173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-02 do dziś
7274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-03-02 do dziś
7375 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2009-03-02 do dziś
7477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-02 do dziś
7578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-03-02 do dziś
7679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-03-02 do dziś
7780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-03-02 do dziś
7881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-02 do dziś
7982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-03-02 do dziś
8085 EDUKACJA2009-03-02 do dziś
8186 OPIEKA ZDROWOTNA2009-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
3data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów