SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MALUTKA” W BIAŁYMSTOKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000169907
Numer REGON: 052212718
Numer NIP: 5422822081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/9873/22/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MALUTKA” W BIAŁYMSTOKU2003-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2003-08-07 do dziś
2. Adresulica MŁYNOWA nr domu 74 nr lokalu U-1 kod pocztowy 15-405 poczta BIAŁYSTOK 2003-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.2003 R.2003-08-07 do dziś
219.05.2005 R. ZMIENIONO § 26 UST. 1, § 30 UST. 7 PKT 32005-06-23 do dziś
329.05.2007 R. W § 5 DODANO PKT 42007-08-21 do dziś
424.06.2008 R. ZMIENIONO § 21 PKT 2 PPKT 1, § 21 PKT 4, § 21 PKT 5, § 21 PKT 6, § 22 PKT 3, § 24 PKT 3, § 28 PKT 1, § 28 PKT 3, § 28 PKT 8, USUNIĘTO § 262008-08-27 do dziś
511.06.2013 R. ZMIENIONO § 8 PKT 3, § 43 PKT 1, W § 18 DODANO PKT 32013-09-20 do dziś
628.06.2018 R. ZMIENIONO § 5, § 6, WYKREŚLONO § 8 UST. 1 PKT 2, WYKREŚLONO § 8 UST. 1 PKT 4, ZMIENIONO § 8 UST. 5, WYKREŚLONO § 9 UST. 1 PKT 2, WYKREŚLONO § 9 UST. 1 PKT 3, W § 9 UST. 1 DODANO PKT 5, PKT 6, DODANO PKT 7, PKT 8, WYKREŚLONO § 11 § 13, § 14, ZMIENIONO § 15, § 19 UST. 2, § 24 UST. 2, WYKREŚLONO § 29 UST. 1 PKT 8, DODANO § 30 UST. 8, WYKREŚLONO § 35 UST. 1 PKT 2, WYKREŚLONO § 38 UST. 1 PKT 2, UST. 2 PKT 2, ZMIENIONO § 46 UST. 2, ZMIENIONO § 47 UST. 1, § 48, § 49 UST. 2, DODANO § 51 UST. 4, ZMIENIONO § 54, WYKREŚLONO § 55 PKT 1, § 56 UST. 1 PKT 1, DODANO § 612018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-08-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotu1) 17.02.2003 R. -UCHWAŁA NR 5/2003 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RODZINA KOLEJOWA” W BIAŁYMSTOKU O PODZIALE 2) 14.06.2003 R. -UCHWAŁA NR 6/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RODZINA KOLEJOWA” W BIAŁYMSTOKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, BĘDĄCA UZUPEŁNIENIEM UCHWAŁY NR 5/2003 Z 17.02.2003 R. O PODZIALE2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RODZINA KOLEJOWA” W BIAŁYMSTOKU2003-08-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000153571 2003-08-07 do dziś
5. Numer REGON0004829502003-08-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIENKIEWICZ2007-08-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2009-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-21 do dziś
21. NazwiskoIWANIUK2004-08-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2004-08-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-13 do dziś
31. NazwiskoDROZDOWSKI2003-08-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-07 do dziś
41. NazwiskoKONOPKA2003-08-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2003-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2022-10-10 do dziś
2. ImionaBEATA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKA2022-10-10 do dziś
2. ImionaMARTA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2022-10-10 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTYM NA PODSTAWIE USTAWY MIENIEM CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2003-08-07 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2003-08-07 do dziś
370 12 NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2003-08-07 do dziś
493 05 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA ZWIĄZANA JEST Z ZASPOKAJANIEM POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2003-08-07 do dziś
592 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO -KULTURALNEJ2003-08-07 do dziś
670 2 WYNAJMOWANIE I WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI2003-08-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-23 do dziś
3data złożenia 19.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-28 do dziś
4data złożenia 13.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-21 do dziś
5data złożenia 23.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-27 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-28 do dziś
7data złożenia 18.08.2010 okres 2009 ROK2010-09-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-25 do dziś
9data złożenia 29.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-31 do dziś
10data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-25 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
14data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-28 do dziś
22006 ROK2007-08-21 do dziś
32007 ROK2008-08-27 do dziś
42008 ROK2009-08-28 do dziś
52009 ROK2010-09-20 do dziś
62010 ROK2011-07-25 do dziś
72011 ROK2012-05-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-23 do dziś
32005 ROK2006-07-28 do dziś
42006 ROK2007-08-21 do dziś
52007 ROK2008-08-27 do dziś
62008 ROK2009-08-28 do dziś
72009 ROK2010-09-20 do dziś
82010 ROK2011-07-25 do dziś
92011 ROK2012-05-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów