EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000169449
Numer REGON: 350885473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/290007/21/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2003-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508854732003-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA2003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 64032003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość PODŁĘŻE2018-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość PODŁĘŻE nr domu 662 kod pocztowy 32-003 poczta PODŁĘŻE kraj POLSKA 2018-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
13. Adresulica ŁOKIETKA nr domu 48 kod pocztowy 31-279 poczta KRAKÓW 2003-08-01 do dziś
21. Firma oddziałuEXCELLENT S.A. - ODDZIAŁ SZKŁA BUDOWLANEGO W PODŁĘŻU2018-02-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość PODŁĘŻE2018-02-14 do dziś
3. Adresmiejscowość PODŁĘŻE nr domu 662a kod pocztowy 32-003 poczta PODŁĘŻE kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu14 GRUDNIA 1995 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, REP. A NR 3208/95, 2. 27 CZERWCA 2003 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, REP. A NR 4695/2003 -UCHYLONO § § 1-43 W DOTYCHCZASOWYM STATUCIE (TZN. UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI) I PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU (§ § 1-43)2003-08-01 do dziś
26 CZERWCA 2008 R., REP. A NR 5577/2008, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. TARŁOWSKIEJ 5/6; ZMIENIONO § 14 UST. 1.2008-07-25 do dziś
308.07.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6, REP. A NR: 8550/2009 -ZMIANA § 10 W CAŁOŚCI, § 11UST. 6, 7, 8, ORAZ 9, SKREŚLONO § 11 UST. 102009-09-10 do dziś
426.10.2009 R. REP. A NR 14264/2009, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.TARŁOWSKA 5/6 ZMIANA § 7 AKAPIT 1 I 2, § 24 UST. 2 LITERA H, § 32 15.12.2009 R., REP. A NR 17455/2009, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.TARŁOWSKA 5/6 ZMIANA § 62010-02-17 do dziś
515.03.2016 R. NOT. PIOTR TOMASZEK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3, REP. A NR 3422/2016 - WYKREŚLONO: § 16 UST. 4, § 22 UST. 1 ORAZ § 23 UST. 9 STATUTU SPÓŁKI2016-04-14 do dziś
622.12.2017 R., REP. A NR 24786/2017, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §2 I §6 STATUTU SPÓŁKI2018-01-03 do dziś
719.05.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, REP. A NR 6918/2020, ZMIANA §38 PKT 102020-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2003-08-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3259200,00 ZŁ2010-02-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji325922010-02-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2003-08-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego6894800,00 PLN2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty2880000,00 PLN2003-08-01 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAA2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002003-08-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII AA W ILOŚCI 1000 SZTUK SĄ AKCJAMI IMIENNYMI UPRZYWILEJOWANYMI W TEN SPOSÓB, ŻE: A)KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU B)KAŻDA AKCJA DAJE PIERWSZEŃSTWO JEJ SPŁATY PRZY PODZIALE MAJĄTKU DOKONANYM W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ SPÓŁKI2003-08-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAB2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002003-08-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-08-01 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAC2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii140002003-08-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-08-01 do dziś
41. Nazwa serii akcjiAD2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii125532010-02-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-08-01 do dziś
51. Nazwa serii akcjiAE2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii332010-02-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-08-01 do dziś
61. Nazwa serii akcjiAF2003-08-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii62010-02-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-08-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE, B)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBCZYK2003-08-01 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2003-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGODA2003-08-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2003-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBICKI2003-08-01 do dziś
2. ImionaEDWARD ZBIGNIEW2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2003-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIĘBICKA PIOTROWSKA2016-03-31 do dziś
2. ImionaKINGA2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
21. NazwiskoROGODA2005-05-16 do dziś
2. ImionaTERESA2005-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-16 do dziś
31. NazwiskoGRZYBCZYK2005-05-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2005-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-16 do dziś
41. NazwiskoSZCZEPOCKA2005-05-16 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2005-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-02-17 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-17 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-02-17 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-17 do dziś
523 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2010-02-17 do dziś
623 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-02-17 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-17 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-17 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-17 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 03.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4data złożenia 28.08.2006 okres 2005 ROK2006-09-01 do dziś
5data złożenia 02.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-23 do dziś
6data złożenia 14.11.2008 okres 20072008-11-27 do dziś
7data złożenia 20.05.2009 okres 20082009-06-02 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 2009 R.2010-08-13 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-11 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-13 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
14data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
15data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
19data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-09-01 do dziś
22006 ROK2007-04-23 do dziś
320072008-11-27 do dziś
420082009-06-02 do dziś
52009 R.2010-08-13 do dziś
62010 ROK2011-07-11 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
82012 ROK2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
42005 ROK2006-09-01 do dziś
52006 ROK2007-04-23 do dziś
620072008-11-27 do dziś
720082009-06-02 do dziś
82009 R.2010-08-13 do dziś
92010 ROK2011-07-11 do dziś
10OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
112012 ROK2013-08-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
42005 ROK2006-09-01 do dziś
52006 ROK2007-04-23 do dziś
620072008-11-27 do dziś
720082009-06-02 do dziś
82009 R.2010-08-13 do dziś
92010 ROK2011-07-11 do dziś
10OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
112012 ROK2013-08-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów