„TABERNA SAPONARIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000169425
Numer REGON: 015520386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2010-04-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4793/10/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TABERNA SAPONARIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JANA PAWŁA II nr domu 82 nr lokalu 66 B kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2003 ROK, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW KUPIS Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ADRES: GRZYBOWSKA 2 LOK. 84, REPERTORIUM A NR 8539/20032003-08-20 do dziś
2KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS,00-131 WARSZAWA UL. GRZYBOWSKA NR 2 LOK.84, REPERTORIUM A NR 3673/2004, ZMIENIONO: PAR. 2.1, PAR. 2.2, PAR. 12,2004-06-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2009 R., (REPERTORIUM A 1089/2009), SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ RYNKIEWICZ SZAFURSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY ULICY ELEKTROALNEJ 11 M.7, ZMIENIONO § 1, 2, 3, 5, § 7.1, § 9, 11, 12, 13, 14, 15 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLONO § 20 UMOWY SPÓŁKI2009-06-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2010 ROKU, REPERTORIUM A 705/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ BRYLEWSKĄ-IWAŃCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 3, 8.1, 9, 13, 14, DODANO USTĘP 4 W PAR. 15.2010-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„RMR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1407050542007-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000267638 2007-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2009-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1407989722009-04-17 do dziś
4. Numer KRS0000271113 2009-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 PLN.2010-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 ZŁ2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B/W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASTOŁ2010-04-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKI2007-11-05 do dziś
2. ImionaROMAN2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-05 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-20 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAISEITOVA2009-06-08 do dziś
2. ImionaLENA2009-06-08 do dziś
21. NazwiskoJACHIMCZYK2009-06-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2009-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-08 do dziś
31. NazwiskoMAJDAN2009-06-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-08 do dziś
41. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2009-06-08 do dziś
2. ImionaJAKUB2009-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJACHIMCZYK2010-04-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-08 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-06-08 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-08 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-08 do dziś
1146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-06-08 do dziś
1246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-06-08 do dziś
1346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12.07.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 12.07.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 12.07.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
2data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów