„EXFOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000169235
Numer REGON: 015596314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-07-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/14485/7/289]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0155963142007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXFOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2003-07-30 do dziś
2. Adresulica NADBRZEŻNA nr domu 23 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2003-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„EXFOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SOCHOCINIE2003-07-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina SOCHOCIN miejscowość SOCHOCIN2003-07-30 do dziś
3. Adresulica SZKOLNA nr domu 59 kod pocztowy 09-110 poczta SOCHOCIN 2003-07-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2002 R. REPERTORIUM A 5516/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ RYNKIEWICZ-SZAFURSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA-NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11 M.72003-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESIŃSKI2003-07-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN2003-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAABS2003-07-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2003-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN2003-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-07-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADA PRAWO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ2003-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESIŃSKI2003-07-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAABS2003-07-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2003-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2003-07-30 do dziś
234 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-07-30 do dziś
325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-07-30 do dziś
450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-07-30 do dziś
551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-07-30 do dziś
651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-07-30 do dziś
751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-07-30 do dziś
852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów