„ASTATIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000169151
Numer REGON: 015536565
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2019-02-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9767/19/107]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTATIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 512852003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-29 do dziś
2. Adresulica WITA STWOSZA nr domu 32 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 13.06.1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ KRAMARZ, UL. NOWY ŚWIAT 54/56, 00-363 WARSZAWA REP. A 4516/97, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZOSTAŁ ZMIENIONY W CAŁOŚCI W DNIU 23.06.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ KRMARZ UL. NOWY ŚWIAT 54/56 00-363 WARSZAWA REP. A 2553/2003. 23.07.2003 R. DARIUSZ KRAMARZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 3458/2003, ZMIANA PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2003-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALCZYŃSKI2003-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ2003-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRODZKI2003-07-29 do dziś
2. ImionaKAMIL BARNABA2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ2003-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2003-07-29 do dziś
2. ImionaMAREK2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ2003-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2003-07-29 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ2003-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26000, 00 PLN2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNNOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2003-07-29 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-07-29 do dziś
272 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRAGRAMOWANIA2003-07-29 do dziś
372 3 PRZTWARZANIE DANYCH2003-07-29 do dziś
472 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZMI DANYCH2003-07-29 do dziś
572 5 KONSERWACJA I NAPRAWIANIE MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYH I LICZĄCYCH2003-07-29 do dziś
672 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-07-29 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-07-29 do dziś
874 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-07-29 do dziś
974 4 REKLAMA2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów