SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZECHÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000168999
Numer REGON: 000487025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25437/22/551]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004870252003-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZECHÓW”2003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-6382003-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-07-29 do dziś
2. Adresulica CHOINY nr domu 57 kod pocztowy 20-816 poczta LUBLIN 2003-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁA NR 1/03 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZECHÓW” W LUBLINIE2003-07-29 do dziś
208 KWIETNIA 2006 R. UCHWAŁA NR 1/06 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZECHÓW” W LUBLINIE.2006-05-15 do dziś
311.06.2010R. ZMIANA STATUTU ORAZ PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2010-08-11 do dziś
407.06.2018R. - UCHWAŁA NR 8/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „CZECHÓW” W LUBLINIE O ZMIANIE STATUTU I PRZYJĘCIU JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTORUŃ2004-03-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2004-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-10 do dziś
21. NazwiskoOSIŃSKI2003-07-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIROSŁAW2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
31. NazwiskoSZYMANEK2003-07-29 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2003-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-07-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEŃKOWSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaJOANNA ZOFIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZAK2022-11-10 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOCKI2022-11-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZTAL2019-06-17 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ALEKSANDER2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOROSZYŃSKA2019-06-17 do dziś
2. ImionaIRENA TERESA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMIEJSKA2019-06-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITUCHA2019-06-17 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYTRĄŻEK2022-11-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCIERZEWSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaLUCYNA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOCKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaHALINA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWNIAK2019-06-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKULIMOWSKI2022-11-10 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2022-11-10 do dziś
2. ImionaDANUTA ZOFIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWA2022-11-10 do dziś
2. ImionaJERZY EDWARD2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGĘZA2022-11-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2022-11-10 do dziś
2. ImionaHELENA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIUL2022-11-10 do dziś
2. ImionaBENIGNA DANUTA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORECZEK2022-11-10 do dziś
2. ImionaSTEFAN JANUSZ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
211. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃCZAK2022-11-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-11 do dziś
281 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-11 do dziś
390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-08-11 do dziś
491 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2010-08-11 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-08-11 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-08-11 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-11 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-08-11 do dziś
959 14 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2010-08-11 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
4data złożenia 09.05.2007 okres 01 STYCZEŃ 2006 R -31 GRUDZIEŃ 2006 R2007-05-17 do dziś
5data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
6data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres ZA 2009 ROK2010-08-11 do dziś
8data złożenia 17.06.2011 okres 01 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-06-22 do dziś
9data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres ZA 2012 ROK2013-07-15 do dziś
11data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
12data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
14data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
18data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
19data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
201 STYCZEŃ 2006 R -31 GRUDZIEŃ 2006 R2007-05-17 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-08-11 do dziś
601 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
8ZA 2012 ROK2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
301 STYCZEŃ 2006 R -31 GRUDZIEŃ 2006 R2007-05-17 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-08-11 do dziś
701 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-06-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
9ZA 2012 ROK2013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
301 STYCZEŃ 2006 R -31 GRUDZIEŃ 2006 R2007-05-17 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-08-11 do dziś
701 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-06-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
9ZA 2012 ROK2013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów