STĘPNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000168997
Numer REGON: 152133401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6808/20/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTĘPNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2003-07-31 do dziś
2. Adresulica MŁODOŚCI nr domu 12 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2003-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123 CZERWCA 2003 R. UMOWA SPÓŁKI 17.07.2003 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 6 POPRZEZ WYKREŚLENIE PKT 362003-07-31 do dziś
217.03.2010 R. ZMIANA PAR. 6.2010-04-07 do dziś
328.05.2020R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2020-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-31 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2020-07-03 do dziś
2. ImionaLIA ALICJA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSAREK2020-07-03 do dziś
2. ImionaIRENA ANNA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONA DO REPREZENTACJI JEST WSPÓLNIK WIĘKSZOŚCIOWY LIA ALICJA STĘPNIAK (PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI)2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2020-07-03 do dziś
2. ImionaLIA ALICJA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów