„EMUZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000168693
Numer REGON: 639819277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-04
Sygnatura akt[RDF/363310/21/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP6398192772003-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMUZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 141472003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO2003-08-01 do dziś
2. Adresulica LOTNICZA nr domu 62 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2003-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.2000 R., NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW MARCIN 45, REP. A NR 7051/2000. 28.05.2003 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 5/16, REP. A NR 5603/2003, ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO: § 1, § 3, § 8 UST. 1, § 8 UST. 5, § 9, § 11 UST. 2, § 11 UST. 3, § 12, § 13 UST. 4, § 15 UST. 1, § 16 UST. 3, 4 I 5.2003-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2003-08-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁOTYCH.2003-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT TYLIŃSKA2003-08-01 do dziś
2. ImionaBEATA2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁOTYCH.2003-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT NOWICKA2003-08-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁOTYCH.2003-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZA WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2003-08-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2003-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM REALIZOWANY PRZY SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU UZYSKANIA SZCZEGÓLNYCH ZEZWOLEŃ, KONTYNGENTÓW I KONCESJI2003-08-01 do dziś
274 40 Z USŁUGI REKLAMOWE2003-08-01 do dziś
374 30 Z DORADZTWO TECHNICZNE2003-08-01 do dziś
474 14 A DORADZTWO GOSPODARCZE, ZA WYJĄTKIEM ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ I DORADZTWA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI2003-08-01 do dziś
571 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN I URZĄDZEŃ2003-08-01 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM REALIZOWANY PRZY SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU UZYSKANIA SZCZEGÓLNYCH ZEZWOLEŃ, KONTYNGENTÓW I KONCESJI2003-08-01 do dziś
717 PRODUKCJA W BRANŻY ODZIEŻOWEJ2003-08-01 do dziś
820 PRODUKCJA W BRANŻY DRZEWNEJ2003-08-01 do dziś
924 PRODUKCJA W BRANŻY CHEMICZNEJ2003-08-01 do dziś
1025 PRODUKCJA W BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH2003-08-01 do dziś
1127 PRODUKCJA W BRANŻY METALOWEJ2003-08-01 do dziś
1229 PRODUKCJA W BRANŻY MECHANICZNEJ2003-08-01 do dziś
1351 19 Z USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-23 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-03 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
5data złożenia 21.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
6data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
7data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
8data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
9data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
10data złożenia 04.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-11-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-11-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów