„BUDNIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000168393
Numer REGON: 070469142
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-08-24
Sygnatura akt[RDF/234386/20/587]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070469142 NIP 54821096652007-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDNIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 24182003-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2003-08-01 do dziś
2. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 5 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2003-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 WRZEŚNIA 1994 R., NOTARIUSZ ADAM GRZYBOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE, REP. A NR 3014/1994; 30 GRUDNIA 2002 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESZCZACH, UL. KOŚCIUSZKI 1, REP. A NR 8195/2002, ZMIANA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, OKREŚLENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE JEJ NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM. (ZMIANA PAR. 1-PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLA SIĘ PAR. 22-PAR. 33 UMOWY SPÓŁKI)2003-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2769456662012-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000138348 2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-08-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO PROKURENT, LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA2003-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZEWSKI2017-06-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-08-01 do dziś
201 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2003-08-01 do dziś
301 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2003-08-01 do dziś
401 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-08-01 do dziś
501 50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-08-01 do dziś
615 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2003-08-01 do dziś
715 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2003-08-01 do dziś
852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-08-01 do dziś
955 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-08-01 do dziś
1055 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-08-01 do dziś
1155 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2003-08-01 do dziś
1201 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-08-01 do dziś
1355 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2003-08-01 do dziś
1455 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-08-01 do dziś
1555 30 A RESTAURACJE2003-08-01 do dziś
1655 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-08-01 do dziś
1755 40 Z BARY2003-08-01 do dziś
1855 51 Z STOŁÓWKI2003-08-01 do dziś
1955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-08-01 do dziś
2063 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2003-08-01 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-01 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-01 do dziś
2301 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2003-08-01 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-01 do dziś
2570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-08-01 do dziś
2670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-08-01 do dziś
2780 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-08-01 do dziś
2892 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-08-01 do dziś
2992 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-08-01 do dziś
3092 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-01 do dziś
3193 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-08-01 do dziś
3201 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2003-08-01 do dziś
3301 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2003-08-01 do dziś
3401 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ2003-08-01 do dziś
3501 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2003-08-01 do dziś
3601 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2003-08-01 do dziś
3701 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2006 okres 2004 ROK2006-04-27 do dziś
2data złożenia 08.07.2006 okres 20052006-08-08 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres 2006 R.2007-08-03 do dziś
4data złożenia 20.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
9data złożenia 20.06.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2006-04-27 do dziś
220052006-08-08 do dziś
32006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
91.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2006-04-27 do dziś
220052006-08-08 do dziś
32006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
91.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów