L.T.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000168368
Numer REGON: 012559258
Numer NIP: 5260250185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-07-22
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/13253/3/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125592582003-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.T.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 308002003-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-22 do dziś
2. Adresulica BRACKA nr domu 18 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.1992 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-IV-267/92 DNIA 12.06.2003 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA REK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KRUCZA 23/31, REP. A NR 2323/2003 ZMIANY: §2, §7, §9 I §§ OD 10 DO 19 ORAZ SKREŚLENIE DOTYCHCZASOWYCH §20, §21, §22, §232003-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2003-07-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000, - (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYSIAK2003-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000, - (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2003-07-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYSIAK2003-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2003-07-22 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-22 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-22 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-07-22 do dziś
551 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-07-22 do dziś
651 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-22 do dziś
751 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-07-22 do dziś
851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-07-22 do dziś
951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-07-22 do dziś
1024 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-07-22 do dziś
1123 10 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA2003-07-22 do dziś
1270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów