„HH-SPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000168364
Numer REGON: 015525538
Numer NIP: 5272412707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[RDF/230323/20/391]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015525538 NIP 52724127072007-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HH-SPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2016-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 3B nr lokalu A4 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2016-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23.04.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWĘ STACHYRĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2550/20032003-07-24 do dziś
213.12.2011 R., REP. A NR 22879/2011, BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANY PAR. 3 I PAR. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCEGO WSZELKIE DOTYCHCZASOWE ZMIANY.2011-12-28 do dziś
315.09.2016R., KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ WRÓBLEWSKI W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 3331/2016, PAR. 32016-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN THI2009-09-25 do dziś
2. ImionaHIEN2009-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000 ZŁOTYCH2009-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2007-12-31 do dziś
2. ImionaTHI HIEN2007-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-28 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-28 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2011-12-28 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-12-28 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-12-28 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-12-28 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-12-28 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-24 do dziś
2data złożenia 17.05.2007 okres 20062007-06-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 20072008-07-15 do dziś
4data złożenia 04.05.2009 okres 20082009-05-18 do dziś
5data złożenia 10.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
6data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-24 do dziś
220062007-06-05 do dziś
320072008-07-15 do dziś
420082009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-08-24 do dziś
220062007-06-05 do dziś
320072008-07-15 do dziś
420082009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów