SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY POGODNEJ JESIENI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000168257
Numer REGON: 000485948
Numer NIP: 6750007392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/29372/22/13]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000485948 NIP 67700040202008-01-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY POGODNEJ JESIENI2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-226A2003-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-07-24 do dziś
2. Adresulica JANUSZA KORCZAKA nr domu 4 kod pocztowy 31-215 poczta KRAKÓW 2003-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejNK.DPJ@VP.PL2018-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 20 CZERWCA 1974 R. UCHWALONO PIERWSZY STATUT, W DNIU 13 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI ZMIENIAJĄC BRZMIENIE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 1-103 I W TO MIEJSCE WPROWADZAJĄC NOWE OD 1-1302003-07-24 do dziś
217 WRZEŚNIA 2004 R.-ZMIANA § 52 UST. 4 PKT 3 STATUTU2004-10-22 do dziś
321 KWIETNIA 2006 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2006-10-10 do dziś
411.01.2008 R., UCHWALONO NOWY STATUT 24.06.2008 R. -ZMIANA § 73 PKT 8 STATUTU2008-07-23 do dziś
5W DNIU 29 CZERWCA 2009 UCHWALONO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH § § STATUTU: § 3, § 12, § 15, § 16, § 44, § 75, § 76, § 77A, § 79, § 82, § 83, § 87, § 92, § 95, § 96, § 98, § 120, DODANO § 42B I SKREŚLONO § 91A.2009-08-13 do dziś
624.06.2010 R., ZMIANA § §: § 4 UST. 3 PKT 2, 15 PKT 3 I PKT 6, § 18 UST. 4, § 19, § 45 UST. 6 I § 120 ORAZ SKREŚLONO W § 20 W UST. 2 PODPUNKT 2 ORAZ UST. 4 I 5, W § 55 SKREŚLONO UST. 3 I W § 73 SLREŚLONO PKT 10.2010-07-30 do dziś
718.06.2012 R. UCHWŁA WALNEGO ZGROMADZENIA, -ZMIANA: § 45, § 71, § 75, § 82, § 83, § 87, § 95, § 115, -ZMIANIONO NUMERACJĘ §§ 101 -119 NA 96 -114 -WYKREŚLONO W ROZDZIALE XIII PODROZDZIAŁ E -DODANO ROZDZIAŁ XIIIA2012-07-25 do dziś
8NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 11/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11.06.2018 R. ZMIENIONO BRZMIENIE NASTEPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁDZIELNI: §2, §3, §5, §6, §7, §8, §9, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §18, §20, §23, §24, §25, §26, §27, §29, §30, §31, §32, §47, §48B, §49, §50, §55, §72, §75, §83, §88, §97, §115 DODANO §26(1) I §26(2) SKREŚLNO §42A ORAZ UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY UCHWALONE ZMIANY.2018-08-13 do dziś
9NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 21/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 08.10.2022 R. ZMIENIONO BRZMIENIE NASTEPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁDZIELNI: § 68 UST.3, § 86 UST.2 , § 115 ORAZ UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY UCHWALONE ZMIANY.2022-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTEFAŃSKA2022-09-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-19 do dziś
21. NazwiskoJAKUBIAK2021-11-03 do dziś
2. ImionaMAREK2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI2021-11-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-03 do dziś
31. NazwiskoSALIK2019-11-25 do dziś
2. ImionaMARTA ELŻBIETA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2022-10-21 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARSKI2022-10-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLSKI2019-08-09 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDZKA2019-08-09 do dziś
2. ImionaMARIA ANTONINA2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZEK2019-08-09 do dziś
2. ImionaZOFIA URSZULA2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSKONKA2022-10-21 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻEK2022-10-21 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKA2022-10-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOLANTA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADEJA2022-10-21 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIESZKAŃ TAKŻE OSOBOM NIEBĘDĄCYM CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI2008-07-23 do dziś
241 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I DEVELOPERSKA2008-07-23 do dziś
368 NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2008-07-23 do dziś
490 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KULTURALNA GABINETY POMOCY MEDYCZNEJ2008-07-23 do dziś
568 ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2008-07-23 do dziś
668 20 Z INNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z ZASPOKAJANIEM POTRZEB MIESZKANIOWYCH I INNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZKIWANIEM POTRZEB CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH RODZIN, ZARZĄDZANIEM I ADMINISTROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI, DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTCYJNĄ I DEWELOPERSKĄ2008-07-23 do dziś
768 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDDZIELNI LUB JEJ CZŁONKÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW2008-07-23 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 27.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004R.- 31.12.2004R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004R.-31.12.2004R.2005-07-25 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 20082009-08-13 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-15 do dziś
19data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-15 do dziś
20data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004R.- 31.12.2004R.2005-07-25 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
620082009-08-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów