SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GDYNI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000168216
Numer REGON: 192933702
Numer NIP: 5862109306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18386/22/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP1929337022004-09-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GDYNI2003-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica NORWIDA nr domu 4 kod pocztowy 81-434 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2008-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.2003 R.2003-07-22 do dziś
2ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W PAR. OD 1 DO 124, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 18.06.2004 R.;2004-12-29 do dziś
3ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W PAR. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 93, 96, 97, 98, 101, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 121 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI NA II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 15.07.2005 R.2005-10-07 do dziś
423 CZERWCA 2006 ROKU UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-25 do dziś
520 LISTOPADA 2007 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2008-01-04 do dziś
620 MAJA 2008 R. ZMIENIONO PAR. 43 UST. 4.2008-07-10 do dziś
725.06.2009 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PAR. 42 UST. 1 PAR, 43 UST. 4 PAR. 11 UST. 2 PKT 11 PAR. 39 UST. 52009-07-30 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 25.06.2010 ZMIENIONO PAR. 89 UST. 5, 117 UST. 2. SKREŚLONO PAR. 1222010-09-20 do dziś
927 MAJA 2011 R. ZMIANA PAR. 127, PAR. 127 UST. 1, PAR. 127 UST. 2 PAR. 48 UST. 2, PAR. 48 UST. 3, TYTUŁ DZ.112011-07-07 do dziś
10WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 28.06.2012 R. PAR.: 42 UST. 1, PAR. 48 UST. 1 I 2, PAR. 63 PKT 9, PAR. 117 UST. 2, PAR. 127 UST. 22012-08-16 do dziś
1127.06.2016 R. ZMIENIONO PAR.39 UST.2 I 32016-10-22 do dziś
1214 CZERWCA 2017R. ZMIENIONO PAR.52 STATUTU2017-10-20 do dziś
1321 MAJA 2018 ROKU UCHYLONO PARAGRAFY: OD PAR.1 DO PAR.129 ORAZ POZOSTAŁE ZAPISY STATUTU. NADANO W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE STATUTU.2019-03-14 do dziś
1420.08.2020 ROKU PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2020-12-18 do dziś
1522-06-2022, ZM. § 11 PKT 1, USUNIĘCIE § 42 UST. 1 PKT 1.25, ZM.: § 49 PKT 2, § 51 PKT 1, ZMIANA OPISU DZIAŁU SZÓSTEGO, § 58, § 66, § 86 PKT 2, § 87 PKT 2, § 90 PKT 1, DODANO ROZDZIAŁ 2, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2022-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W GDYNI W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GDYNI DOKONANY W DNIU 14 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W GDYNI2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W GDYNI2003-07-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000029450 2003-07-22 do dziś
5. Numer REGON1909362922003-07-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2006-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPROSZOWSKI2020-11-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD TEODOR2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-26 do dziś
21. NazwiskoSITEK2020-01-16 do dziś
2. ImionaADAM2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-16 do dziś
32. ImionaLUIZA ANNA2012-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-17 do dziś
41. NazwiskoNIEDZIELSKI2003-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
51. NazwiskoŁASOCHA2003-07-22 do dziś
2. ImionaDANUTA JANINA2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2022-11-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROGA2021-12-13 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARACHOWSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELLWON2021-12-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELECKA2021-12-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-07-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
2data złożenia 28.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
3data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
4data złożenia 20.07.2009 okres 1.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
5data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
7data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9data złożenia 27.05.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11data złożenia 23.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
14data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów