„BUDOBRATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000167686
Numer REGON: 390053669
Numer NIP: 6910204116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285724/21/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3900536692004-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOBRATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2019-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. TATRZAŃSKA nr domu 15B kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY UL. KOŚCIUSZKI 11, NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, REPERTORIUM A NUMER 3337/032003-07-17 do dziś
201.04.2005 R. NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, REPERTORIUM A NR 3260/05 -ZMIENIONO §§ 12, 15, 22 ORAZ SKREŚLONO §§ 17, 18 I 19 UMOWY SPÓŁKI.2005-05-19 do dziś
322.12.2005 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA -MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 1, REPERTORIUM A NR 13651/05 ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-04 do dziś
406.10.2009 R, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY UL. KOŚCIUSZKI 11, NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, REP. A NUMER 12885/2009, ZMIENIONO: § 5.2009-10-26 do dziś
507.06.2010 R., NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 6390/2010, ZMIENIONO: §§ 13 I 20.2010-06-15 do dziś
627.05.2020R. NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI NR. 11, REP.A NR 5404/2020, ZMIENIONO §22 PKT 1.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-07-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.06.2003 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HADLOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW ART. 557 DO 561 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2003-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOBRATEX” ADAM BRASUŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2003-07-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000036292 2003-07-17 do dziś
5. Numer REGON3900536692003-07-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRASUŃ2003-07-17 do dziś
2. ImionaADAM2003-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000, ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2003-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego102000,00 PLN2003-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1102000,00 PLN2003-07-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PONAD 100.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURA2020-06-26 do dziś
2. ImionaKAMIL KRZYSZTOF2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-10-26 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-10-26 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-10-26 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-10-26 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-10-26 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-26 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-26 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-10-26 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.07.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 17.07.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
3data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
4data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20152015-07-29 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
18data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 17.07.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-09-10 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V GR 1/17 data 08.08.20172017-11-29 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 21.01.2019 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO - SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, V GRU 1/172019-04-23 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2017-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
2
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY POSTĘPOWANIE SANACYJNE nr VGR 1/19 data 28.03.20192019-10-10 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 30.04.2020 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA2020-11-30 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów