„ENDOPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000167681
Numer REGON: 278086049
Numer NIP: 9542451962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-01-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/33209/21/50]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 278086049 NIP 95424519622007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDOPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. BAŁTYCKA nr domu 48B kod pocztowy 40-778 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.06.2003 R PRZED NOTARIUSZEM MGR EWĄ SIWIŃSKĄ W JEJ KANCELARII W KATOWICACH PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 2, REPERTORIUM A NR 8553/20032003-07-16 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 23.12.2009 R. REP. A NR 15730/2009 MGR WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-081 KATOWICE ZMIENIONO BRZMIENIE § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2003-07-16 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2003-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2015-10-22 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY.W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2003-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2003-07-16 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2003-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIASION2022-01-24 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA BEZ OGRANICZEŃ2022-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-27 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-08-27 do dziś
350 TRANSPORT WODNY2010-08-27 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-08-27 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-08-27 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-08-27 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-27 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-08-27 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 11.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 11.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-18 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
7data złożenia 10.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
15data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 11.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów