ASSETS CONSULTING SPÓŁKA JAWNA A. I R. PYTLIŃSCY

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000167596
Numer REGON: 015525662
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-02-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/43447/19/764]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETS CONSULTING SPÓŁKA JAWNA A. I R. PYTLIŃSCY2003-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość JÓZEFÓW2011-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica SZKOLNA nr domu 27 B kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2011-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY -11.06.2003 R.2003-07-15 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2 Z DNIA 29.12.2010 R. ZMIANA: §2 PKT 1, §42011-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLIŃSKA2003-07-15 do dziś
2. ImionaANNA2003-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLIŃSKI2003-07-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2003-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-07-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW.2003-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLIŃSKA2003-07-15 do dziś
2. ImionaANNA2003-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLIŃSKI2003-07-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2003-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-01-31 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-31 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-31 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-31 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-31 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-01-31 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-01-31 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-01-31 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-31 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów