SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAROCINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000167507
Numer REGON: 000488579
Numer NIP: 6170002627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/4356/22/606]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004885792003-07-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAROCINIE2003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY KALISZ nr w rejestrze 7892003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2003-07-14 do dziś
2. Adresulica OS. T.KOŚCIUSZKI nr domu 4 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN 2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 CZERWCA 1983 R.2003-07-14 do dziś
227.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 11 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 27.06.2003 R. UCHWALONO UJEDNOLICONY TEKST STATUTU.2003-10-30 do dziś
3ZMIANA 23.05.2005 R. -ZMIENIONO: §5 UST. 3 PKT 7; §11 UST. 4; §14 UST. 3-6; §16; §32 UST. 2; §42 UST. 1 PKT 13; §61 PKT 3; §72 UST. 3-6; §81; §124; §159 UST. 3. -DODANO: §14 UST. 7; §16 UST. 2; §42 UST. 1 PKT 15; §134 UST. 1 PKT 6; §140 PKT 5. -USUNIĘTO: §72 UST. 2; §77 UST. 1-3; §86 UST. 2.2005-08-16 do dziś
429.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 15, § 16, § 19, § 20, W § 21 DODANO UST. 1 I 2, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, W § 30 UST. 1 DODANO UST. 1 (1), UST. 2 (1), § 32, W § 38 UST. 1 DODANO UST. 1 (1), W § 42 UST. 1 DODANO UST. 11 (1), § 56, § 72 UST. 5, SKREŚLONO: § 73, § 74, § 75, ZMIENIONO § 130 UST. 1-3, SKREŚLONO § 131, § 132 OTRZYMUJE NUMERACJĘ § 131, A DOTYCHCZASOWY § 133 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 132, DOTYCHCZASOWY § 134 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 133 UST. 1 I 2, § 133 UST. 1 I 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 135 SKREŚLA SIĘ, DOTYCHCZASOWY § 136 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 134, § 134 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 137 SKREŚLA SIĘ, DOTYCHCZASOWY § 138 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 135, W TREŚCI TEGO PRZEPISU -ZDANIE PIERWSZE -ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ Z § 134 NA § 133 ZACHOWUJĄC W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 139 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 136, DOTYCHCZASOWY § 140 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 137, KTÓRY OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 141 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 138, DOTYCHCZASOWY § 142 UST. 1 I 2 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 139 ZACHOWUJĄC DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UST. 1 I 2 ORAZ DODAJĄC UST. 3 W NOWYM BRZMIENIU, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 143, DOTYCHCZASOWY § 144 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 140, KTÓRY OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 146 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 141, KTÓRY OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 147 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 142, KTÓRY OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 148 ZMIENIA NUMERACJĘ NA § 143 BEZ ZMIANY TREŚCI.2006-09-06 do dziś
530.11.2007 R. UCHWAŁA NR 3 ZPCZ § 4 UZUP., DOD.: § § 5 PO UST. 1 UST. 1 (1), UST. 2 PKT 7, UST. 3 PKT 10-15, 10 UST. 2, UST. 4, 13 UST. 6, 16 UST. 2, 16 UST. 2 PKT 15-24, 16 UST. 3 PKT 14-21, 17 PKT 5, 18 UST. 4, 21 UST. 2 PKT 8-10, 21 UST. 4, PO § 27 § § 27 (1) DO § 27 (3), PO § 35 § § 35 (1) DO § 35 (10), 42 UST. 1 PKT 6 (1), 42 UST. 1 PKT 12 PPKT „K”, 42 UST. 1 PKT 12 PO PPKT „K” PPKT „L”, „Ł”, 44 UST. 5 I 6, 62 UST. 5 (1), 64 UST. 2, 66 UST. 2-5, 71 UST. 6, 80 UST. 3, 87 UST. 2, 90 UST. 3, PO § 117 § 117 (1), 139 UST. 1, PO § 151 § § 151 (1), § 151 (2), 152 UST. 1, PO PKT 3/PKT 4/, 152 UST. 5, 154 UST. 1, PO § 162 § 162 (1) SKR. DOT. TR.: § § 5 UST. 3 PKT 2, PKT 9, 7 UST. 1 I 3, 9 UST. 3, 11 UST. 1 PKT 7 PPKT „B”, 11 UST. 2 PKT 1, 13 UST. 1, 14 UST. 2 I 3, 15, 16 UST. 3 PKT 3 I 4, 18 UST. 2, 19 UST. 2, 22 UST. 1 I 4, 23, 28-35, 36, 38, 40, 42 UST. 1 PKT 8, PKT 12 PPKT „J” I PKT 13, 42 UST. 3, 50, 51 UST. 2, 56, 69, 71 UST. 1-4, 72 UST. 4, 80 UST. 1 I 2, 83, 86, 90 UST. 1 I 2, 96 UST. 1, 97 UST. 1, 98, 99, 105, 106 UST. 1 PKT 1 I 2, 111, 113, 115-117, 118, 120 UST. 1, 122-123, 125-126, 129, 133, 135, 137-138, 141-142, 144, 151, 152 UST. 3 PKT 1, 154 UST. 3, 156-157, 162 SKR. SIĘ: § § 37, 39, 45, 48 UST. 3, 55, 57 DO 60, 61 PKT 2 I 3, 84, 97 UST. 3, 114, 124, 127-128, 130-132, 134 ZAST.: WYR. „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW” NA „WALNE ZGROMADZENIE” W § § 24, 26, 27, W TYT. ROZDZ. IV.1., W § § 41 W UST. 2 PKT 1 I UST. 3, 42 UST. 1 PKT 11 (1), 46 I 54 UST. 7, 91, 94 I 97 UST. 4, 145, 150 UST. 1, 163, 77 WYM. W TR. PRZEP. ART. 4 UST. 1 (1) I 5 USM OZN. „§ 151 (1) STATUTU”, 79 WYM. W TR. § 156 OZN. „§ 151 (1) STATUTU”, 87 DOT. BRZM. PRZEP. W TEN SPOSÓB, ŻE PRZED JEGO DOT. TR. DOD. LICZBĘ 1, JAKO OZN. DLA UST. 1, § 148 OZN. § 152 UST. 3 PKT 3 NA § 152 UST. 4 PKT 3 STATUTU ZM. DOT. TREŚĆ § 149 OZN. JAKO UST. 1, § 149 UST. 2 BEZ ZM., § 42 W UST. 1 PKT 2 PPKT A), § 66 ZM. UST. 1, § 89 UST. 2.2008-07-22 do dziś
624 -26.06.2009 R. ZMIENIONO § 5 UST. 2 PKT 2-7 STATUTU.2009-09-23 do dziś
729.-30.06.2010 R. UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA -UCHWALONO NOWY TEKST JENDOLITY STATUTU.2010-07-29 do dziś
814.04.2011 R., 15.04.2011 R., -UCHWAŁĄ NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2011-05-25 do dziś
923.04.2018R. I 24.04.2018R. - UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA W CZĘŚCIACH - DOKONANO ZMIANY W STATUCIE, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2018-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY. PEŁNOMOCNIKA LUB PEŁNOMOCNIKÓW USTANAWIA PREZES ZARZĄDU.2011-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNIEWIADOMSKI2003-07-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁDZIELNI2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-12-01 do dziś
2. ImionaHANNA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2022-12-01 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURASZ2022-12-01 do dziś
2. ImionaJERZY2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOSIAK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJERZY2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWICKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKIEWICZ2021-12-06 do dziś
2. ImionaJERZY2021-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2019-07-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK-GŁĄB2019-07-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBRZOZOWSKI2011-09-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2011-09-21 do dziś
21. NazwiskoKOZŁOWSKI2016-01-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2016-01-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ I SPORTEM2009-09-23 do dziś
293 2 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-09-23 do dziś
393 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-09-23 do dziś
458 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYDAWANIEM BIULETYNU INFORMACYJNEGO2009-09-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-23 do dziś
768 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-29 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
6data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
10data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
12data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
13data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
16data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
19data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2021-12-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI: UCHWAŁA NR 1/2021R Z 14.09.2021R I 16.09.2021R SPÓŁDZIELNIA PRZEJMUJĄCA, UCHWAŁA NR 10/2021 Z 22.09.2021 SPÓŁDZIELNIA PRZEJMOWANA ZA DATĘ POŁĄCZENIA PRZYJMUJE SIĘ 31 GRUDNIA 2021R.2022-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów