SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM” W DRZONOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000167475
Numer REGON: 330275129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[RDF/455705/22/498]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302751292003-07-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM” W DRZONOWIE2003-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 2232003-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość DRZONOWO2003-07-11 do dziś
2. Adresnr domu 60 kod pocztowy 78-133 poczta DRZONOWO 2003-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.01.1994 R.2003-07-11 do dziś
224.01.2017 R., ZMIANA §54, §57.2017-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2017-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOSUT2003-07-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2005-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYDA2005-08-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD2005-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKASZ2005-08-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2005-08-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2005-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-07-11 do dziś
290 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2003-07-11 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-09 do dziś
3data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
5data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9data złożenia 30.10.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-14 do dziś
10data złożenia 21.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
14data złożenia 14.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
16data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
17data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
18data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
19data złożenia 28.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
32007 R.2008-06-26 do dziś
42008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
62010 R.2011-07-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-09 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
52007 R.2008-06-26 do dziś
62008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
82010 R.2011-07-04 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-14 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów