BUDOCOM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000167423
Numer REGON: 639892334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-06-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10890/17/726]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP6398923342003-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOCOM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 145302003-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-08-22 do dziś
2. Adresulica JACKOWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 51-662 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17.12.2000 KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CELICHOWSKA W POZNANIU REP. A NR 9411/2000 24.03.2003 KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH KAMIŃSKI I BEATA BARANOWSKA SEWERYN WE WROCŁAWIU REP. A NR 2171/2003 NUMERY PARAGRAFÓW: ZMIENIONO § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 132003-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2003-08-22 do dziś
2. ImionaDOROTA MONIKA2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 49.500 ZŁ2003-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 PLN2003-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-08-22 do dziś
252 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2003-08-22 do dziś
345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-08-22 do dziś
445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH2003-08-22 do dziś
574 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-08-22 do dziś
680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA NIESKLASYFIKOWANE2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE Z DNIA 11 WRZESNIA 2014R. SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, WR VI NS REJ KRS 28503/13/3002017-06-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2017-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGNACIŃSKI2017-06-05 do dziś
2. ImionaARTUR ANDRZEJ2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-05 do dziś
21. NazwiskoSKORUPA2017-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA MONIKA2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE Z DNIA 11 WRZESNIA 2014R. SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, WR VI NS REJ KRS 28503/13/3002017-06-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów