„BUD-SERVIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000167088
Numer REGON: 473142920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/296994/21/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-SERVIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica WERSALSKA nr domu 47/75 nr lokalu 306 kod pocztowy 91-212 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.03.2003 R. NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REP A NR 1014/2003 -UMOWA SPÓŁKI2003-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2004-12-28 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2004-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2004-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-01-27 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2020-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWÓJCIK2015-08-24 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOSTNA2015-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-24 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-08-24 do dziś
325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2015-08-24 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2015-08-24 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2015-08-24 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-08-24 do dziś
725 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2015-08-24 do dziś
846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-08-24 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-26 do dziś
3data złożenia 28.07.2006 okres 20052006-10-16 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-31 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-08-19 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
7data złożenia 29.12.2010 okres 2009 R.2011-01-18 do dziś
8data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
9data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
10data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-06 do dziś
11data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-06 do dziś
12data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-06 do dziś
13data złożenia 28.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
14data złożenia 28.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
15data złożenia 21.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
18data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-10-16 do dziś
22006 ROK2007-08-31 do dziś
32007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
52009 R.2011-01-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-06 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-10-16 do dziś
22006 ROK2007-08-31 do dziś
32007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
52009 R.2011-01-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-06 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów