L & A TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000166885
Numer REGON: 015548930
Numer NIP: 9512084370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/24100/20/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & A TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2003 R., NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. I. BOGUSŁAWSKA, R. CHROMAŃSKA, R. GILER, 00-193 WARSZAWA; UL. STAWKI 2 REP. A NR 4499/20032003-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN HAUTE2003-07-08 do dziś
2. ImionaLUC HONORINE ACHIEL MARIE2003-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN2003-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIEWSKA2003-07-08 do dziś
2. ImionaANETA2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN2003-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN HAUTE2003-07-08 do dziś
2. ImionaLUC HONORINE A.2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-02 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIEWSKA2003-07-08 do dziś
2. ImionaANETA2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-07-08 do dziś
2G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-07-08 do dziś
3H HOTELE I RESTAURACJE2003-07-08 do dziś
493 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-07-08 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2008 okres 08.07.2003 -31.12.20042008-09-08 do dziś
2data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-09-08 do dziś
3data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-08 do dziś
4data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
5data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
6data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
8data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
10data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.07.2003 -31.12.20042008-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-09-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-09-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.07.2003 -31.12.20042008-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-09-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-09-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów