INSTYTUT ROZBITEK

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000166825
Numer REGON: 634502541
Numer NIP: 7781413372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-01-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30061/18/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2003-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634502541 NIP 77814133722012-08-21 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ROZBITEK2003-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-07-11 do dziś
2. Adresulica ŚW. MARCIN nr domu 80/82 kod pocztowy 61 -809 poczta POZNAŃ 2003-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.05.2003 R.2003-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI.2003-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2003-07-11 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELUSZKO KACZMAREK2003-07-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-07-11 do dziś
274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-07-11 do dziś
374 4 REKLAMA2003-07-11 do dziś
422 24 SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2003-07-11 do dziś
555 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-07-11 do dziś
655 40 BARY2003-07-11 do dziś
752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-11 do dziś
852 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-07-11 do dziś
952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-07-11 do dziś
1015 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2003-07-11 do dziś
1115 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2003-07-11 do dziś
1222 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-07-11 do dziś
1392 31 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2003-07-11 do dziś
1492 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWO-TELEWIZYJNA2003-07-11 do dziś
1592 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2003-07-11 do dziś
1680 42 B POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-07-11 do dziś
1773 20 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH2003-07-11 do dziś
1873 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2003-07-11 do dziś
1973 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 13.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów