SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAJ” W JABŁONNIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000166775
Numer REGON: 015518580
Numer NIP: 5361730231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/2052/21/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAJ” W JABŁONNIE2003-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA2003-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONNA kraj POLSKA 2021-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.2003 R.2003-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALIK2003-07-07 do dziś
2. ImionaRENATA URSZULA2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-07-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-07 do dziś
21. NazwiskoKUTROWSKI2003-07-07 do dziś
2. ImionaFELIKS ZYGFRYD2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-07-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-07 do dziś
31. NazwiskoDOŁOWY2003-07-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-07-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBA2003-07-07 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2003-07-07 do dziś
2. ImionaADAM2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRABEC STEVNERT2003-07-07 do dziś
2. ImionaMARIA ERYKA2003-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-07-07 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-07 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-07 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-07 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-07-07 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-07-07 do dziś
770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów