„CTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000166146
Numer REGON: 810994150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-10-28
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3359/3/739]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP8109941502003-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 27762003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-10-28 do dziś
2. Adresulica BOCIANIA nr domu 22 kod pocztowy 71-696 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 PAŹDZIERNIKA 1996 R. REP. A NR 7840/1996 UMOWA SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ BEATĘ NAJMRODZKĄ-MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2003-10-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2003-10-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMCZAK2003-10-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2003-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUTZEK2003-10-28 do dziś
2. ImionaADRIAN ROBERT2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUHOFF2003-10-28 do dziś
2. ImionaDIETER HORST2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 PLN2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 5 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY W KRAJU TOWARAMI I SUROWCAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI WĘGLEM ENERGETYCZNYM2003-10-28 do dziś
223 10 PRZERABIANIE, PRZETWARZANIE, USZLACHETNIANIE SUROWCÓW I TOWARÓW PRZEMYSŁOWYCH OKREŚLONYCH W PKT 12003-10-28 do dziś
351 1 USŁUGI POŚREDNICTWA HANDLOWEGO KONFEKCJONOWANIA TOWARÓW I SUROWCÓW OKREŚLONYCH W PKT 1, USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ. USŁUGI DORADZTWA HANDLOWEGO2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 LISTOPADA 1997 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ POĆWIARDOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 9062/19972003-10-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKACZMAREK2003-10-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów