„A-GROSIK PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE I HANDEL - J. TYMIŃSKI, I. MAJCHERCZYK, SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000165940
Numer REGON: 015509775
Numer NIP: 1181689588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503434/23/809]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015509775 NIP 11816895882013-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-GROSIK PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE I HANDEL -J. TYMIŃSKI, I. MAJCHERCZYK, SPÓŁKA JAWNA”2003-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-26 do dziś
2. Adresulica HIEROGLIF nr domu 4 kod pocztowy 01-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.06.2003 R. REP. A NR 2566/2003, NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2003-06-26 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 08.10.2010 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17.06.2003 ZMIENIONO PARAGRAF 5 NUMERY KLASYFIKACJI PKD PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2010-11-30 do dziś
306.02.2013, REP. A NR 87/2013, NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KAROWEJ 31A - § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 8, § 9, § 10 UST. 2, § 12, § 13, § 15, § 162013-03-05 do dziś
409.09.2019 R., REP. A NR 6721/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5.2019-11-22 do dziś
522.12.2020R., REP. A NR 11124/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA:§6 UST. 2 PKT. C, § 12 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-01-21 do dziś
6AKT NOTARIALNY REP. A NR 2862/2021 Z DNIA 03.03.2021, NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: PARAGRAF 12 UMOWY SPÓŁKI2021-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHERCZYK2003-06-26 do dziś
2. ImionaIRENA2003-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHERCZYK RODRIGUES2019-11-22 do dziś
2. ImionaDOMINIKA ANNA2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuIRENA MAJCHERCZYK SAMODZIELNIE2003-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHERCZYK2003-06-26 do dziś
2. ImionaIRENA2003-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-11-30 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-30 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-11-30 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-11-30 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-11-30 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-30 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-11-30 do dziś
810 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-11-22 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.07.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 09.07.2003 -31.12.20032004-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-03-22 do dziś
3data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-05-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów