SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W KONARZEWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000165788
Numer REGON: 630117183
Numer NIP: 7770006545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408463/22/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630117183 NIP 77700065452007-07-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W KONARZEWIE2019-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 12572003-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość KONARZEWO2003-07-22 do dziś
2. Adresulica KOŚCIELNA nr domu 28 kod pocztowy 62-071 poczta KONARZEWO 2003-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) DATA UCHWALENIA STATUTU -27.03.1993 R. 2) 17.05.2003 R. -ZMIANA PAR. 34 UST. 2 I PAR. 38 UST. 1 STATUTU2003-07-22 do dziś
223.11.2007 R. -UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2008-03-11 do dziś
3ZMIANA STATUTU -26.05.2011 R. ZMIENIONO: PARAGRAF 2, 9 USTĘP 5, 26 USTĘP 2, 30 USTĘP 2 LIT. B, 30 USTĘP 5, 31 USTĘP 2, 31 USTĘP 3, 31 USTĘP 4, 36 USTĘP 1, 37 USTĘP 1, 38 USTĘP 1, 38 USTĘP 5, 40 USTĘP 1. SKREŚLONO: PARAGRAF 28 I PARAGRAF 392011-08-01 do dziś
425.06.2014 R., ZMIENIONO § 38 UST. 5, § 47 UST. 5 STATUTU2014-10-30 do dziś
529.06.2016 R., ZMIENIONO §30 UST.5 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2016-09-09 do dziś
6STATUT Z DNIA 21.06.2017 R., ZMIANA: § 36 USTĘP 1, § 42 USTĘP 1, § 38 USTĘP 5, § 47 USTĘP 52017-12-15 do dziś
711.06.2018 R., ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 31, 36, 47, 49, 52, 56; ZMIENIONO SPIS TREŚCI, NUMERACJĘ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2019-01-17 do dziś
8ZMIANA STATUTU 24.06.2019 R., POPRZEZ ZMIANĘ: § 38 USTĘP 5, § 47 USTĘP 52019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODSIODŁO2020-05-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoBRZEZICHA2005-11-23 do dziś
2. ImionaFLORIAN JAN2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-23 do dziś
31. NazwiskoSZYMANIAK2003-07-22 do dziś
2. ImionaJACEK2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
41. NazwiskoPRZYBYŁ2003-07-22 do dziś
2. ImionaJACEK2003-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2021-11-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELKE2021-11-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOFIK2021-11-08 do dziś
2. ImionaADAM2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATER2021-11-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 9 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ2019-01-17 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-17 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-01-17 do dziś
468 3 ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI2019-01-17 do dziś
535 30 GOSPODARKA PRZEJĘTYMI W ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TZW. INFRASTRUKTURY (KOTŁOWNIE)2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-17 do dziś
4data złożenia 27.02.2006 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-17 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
10data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
20data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
21data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-17 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
6ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-17 do dziś
201.01.2001 R. -31.12.2001 R.2006-03-17 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów