„BOIIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000165730
Numer REGON: 015495412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2008-02-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3413/8/165]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOIIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość GLINIANKA2003-08-06 do dziś
2. Adresulica WRZOSOWA nr domu 80 kod pocztowy 05-408 poczta GLINIANKA kraj POLSKA 2003-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA 52/3, REP. A NR 6171/20032003-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBRYT2003-08-06 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2003-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBRYT2003-08-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2003-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBRYT2003-08-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2003-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2003-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBRYT2003-08-06 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANKOWSKI2008-02-28 do dziś
2. ImionaADRIAN KONRAD2008-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-08-06 do dziś
227 PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI2003-08-06 do dziś
328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-08-06 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-08-06 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-08-06 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-06 do dziś
767 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-08-06 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-08-06 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-08-06 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2003-08-06 do dziś
1174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-08-06 do dziś
1270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-06 do dziś
1374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-08-06 do dziś
1474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-06 do dziś
1593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-06 do dziś
1620 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2003-08-06 do dziś
1726 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2003-08-06 do dziś
1826 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2003-08-06 do dziś
1970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-06 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-06 do dziś
2170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2003-08-06 do dziś
2274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-08-06 do dziś
2374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-08-06 do dziś
2425 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-08-06 do dziś
2526 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów