CUBE INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000165314
Numer REGON: 015486287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2013-08-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36310/13/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-18 do dziś
2. Adresulica EKOLOGICZNA nr domu 8 nr lokalu 103 kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2003 R.; NOTARIUSZ -TERESA JANECZKO; KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ; 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18, REP. A NR 2215/2003 11.06.2003 R.; NOTARIUSZ -GRAŻYNA WÓJCIK; KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ, GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ; SPÓŁKA CYWILNA, 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18, REP. A NR 265/2003, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 3 ZDANIE PIERWSZE, § 7 SKREŚLONO PUNKTY 13, 15 I 22 I § 7 PUNKTY 14-26 ZMIANA OZNACZENIA2003-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA2003-06-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2003-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2003-06-18 do dziś
2. ImionaEMIL2003-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2003-06-18 do dziś
2. ImionaEMIL2003-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA2003-06-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2003-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2003-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2003-06-18 do dziś
245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-06-18 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-06-18 do dziś
464 20 TELEKOMUNIKACJA2003-06-18 do dziś
572 INFORMATYKA2003-06-18 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-06-18 do dziś
774 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-06-18 do dziś
874 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2003-06-18 do dziś
974 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-06-18 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-06-18 do dziś
1174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-18 do dziś
1201 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-06-18 do dziś
1392 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-06-18 do dziś
1492 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-18 do dziś
1592 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2003-06-18 do dziś
1692 51 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW2003-06-18 do dziś
1701 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-06-18 do dziś
1821 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2003-06-18 do dziś
1921 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2003-06-18 do dziś
2022 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-06-18 do dziś
2145 BUDOWNICTWO2003-06-18 do dziś
2245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-06-18 do dziś
2345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 20052006-07-25 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 20062007-07-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-10 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-22 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-27 do dziś
9data złożenia 13.11.2012 okres 20112012-11-22 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-25 do dziś
220062007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-08-07 do dziś
42008 ROK2009-08-10 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-07-27 do dziś
720112012-11-22 do dziś
820122013-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-07-25 do dziś
220062007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-08-07 do dziś
42008 ROK2009-08-10 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-07-27 do dziś
720112012-11-22 do dziś
820122013-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów