BUSYCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000165089
Numer REGON: 010746482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-10-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/7396/19/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107464822003-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSYCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 132552003-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2019-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.1991 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ OGRODZIŃSKĄ -ZALEWSKĄ W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE, REPERTORIUM A IV -13580/912003-07-23 do dziś
222.08.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 5581/2003 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ: -DODANIE PKT F W PAR. 7, ZMIANA TREŚCI PAR. 9, PAR. 8 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2003-10-28 do dziś
322.09.2005 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ KLUS W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE REPERTORIUM A NUMER 3898/2005 ZMIANA: PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ DODANIE PKT G2005-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOWSKI2019-10-18 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2019-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ2019-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego96000,00 PLN2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE2003-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESIEKIERSKA2003-07-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2003-07-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 56 Z SPRZEDAŻ PÓŁPRODUKTÓW I WYROBÓW GOTOWYCH2003-07-23 do dziś
251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA NA ZLECENIE2003-07-23 do dziś
367 13 Z DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE2003-07-23 do dziś
463 12 C PROWADZENIE SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH I CELNYCH2003-07-23 do dziś
574 30 Z DORADZTWO TECHNICZNE, USŁUGI W ZAKRESIE ANALIZ TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII PRZEMYSŁOWYCH I INFORMATYCZNYCH2003-07-23 do dziś
674 84 B KOMPLEKSOWE ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE ORAZ REPREZENTOWANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2003-07-23 do dziś
755 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-10-28 do dziś
855 30 A RESTAURACJE2005-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 02.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-08-02 do dziś
4data złożenia 10.05.2006 okres 2005 R.2006-05-19 do dziś
5data złożenia 11.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-20 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-23 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
8data złożenia 01.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-18 do dziś
9data złożenia 20.05.2010 okres 2010 ROK2011-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-19 do dziś
22006 ROK2007-04-20 do dziś
32007 ROK2008-06-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
52009 ROK2010-06-18 do dziś
62010 ROK2011-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-08-02 do dziś
32005 R.2006-05-19 do dziś
42006 ROK2007-04-20 do dziś
52007 ROK2008-06-23 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
72009 ROK2010-06-18 do dziś
82010 ROK2011-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów