SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W GIŻYCKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000164885
Numer REGON: 790502008
Numer NIP: 8450009979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393100/22/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP7905020082003-06-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W GIŻYCKU2003-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH nr w rejestrze 3612003-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość GIŻYCKO2003-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GIŻYCKO ulica I DYWIZJI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 8A nr lokalu 3 kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO kraj POLSKA 2006-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.11.1991 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 09.05.2003 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2003-06-18 do dziś
231.03.2004 R. ZMIENIONO § 133 UST. 1 STATUTU2004-05-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 11/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 20.06.2006 R. ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 8 UST. 3, § 11, § 19, § 23 UST. 1, § 26, § 30 UST. 1, § 40 UST. 4, § 41, § 42, § 43, § 44, § 61 UST. 3, § 77, § 83 UST. 3, § 84, § 85 UST. 1 PKT 5, § 90, § 91, § 92, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 103 UST. 1 I UST. 2, § 105 UST. 3 I UST. 4, § 124, § 133 UST. 2, § 138 UST. 1, § 139, § 154 UST. 1; DODANO: § 13 UST. 7, § 17 UST. 2 PKT 5 I PKT 6, § 28 UST. 3, § 118 UST. 3 I UST. 4, § 128 PKT 14, § 156 UST. 4; USUNIĘTO: § 12 PKT 7 I PKT 8, § 20 UST. 3, § 40 UST. 2, § 105 UST. 5.2006-08-23 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 2/N/07 Z DNIA 15.11.2007 R., ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 01/N/08 Z DNIA 11.02.2008 R., ZMIENIONO: § 11, § 13 UST. 1 I 7, § 16, § 17, § 24, § 29, § 32, § 36, § 37, § 40 UST. 6, § 53 UST. 2, § 56 UST. 1 PKT 2, § 57 UST. 2 PKT 4, § 61, § 62, § 67, § 70, § 72, § 77, § 81, § 83, § 100, § 101, § 103, § 104 UST. 1, § 105, § 111, NAZWĘ W ROZDZIALE XII PKT B, § 114-§ 124, § 125 UST. 3, § 126, § 127 UST. 1 I 3, § 128 PKT 7 I 10, § 131, § 134 UST. 1 PKT 6-8, § 134 UST. 2, § 138 UST. 1, 3 I 5, § 147, § 148 UST. 2, § 153, § 154 UST. 2, § 156 UST. 3 I 4, DODANO: W § 6 UST. 4, W § 14 PKT 5, W § 131 UST. 2, W § 144 UST. 1 PKT, 7, UCHYLONO: W § 4 UST. 2 PKT 2, W § 28 UST. 1 PKT B, § 39, W § 40 UST. 4, W § 55 UST. 2 PKT 2, W § 56 UST. 3, § 63-§ 66, § 71, § 73, W § 75 UST. 1 PKT 1, W § 78 UST. 1, OZNACZENIA I NAZWY ROZDZIAŁÓW V.1-V.5, § 84-§ 99, W ROZDZIALE XII PKT F, § 140-§ 142, W § 144 UST. 2 STATUTU.2008-03-07 do dziś
506.06.2018 R. - ZMIENIONO: § 1, § 6-10, § 12, § 14-18, § 28-38, § 48-52, § 53, § 55, § 56, § 57-60, § 67-69, § 103, § 105, § 112, § 114, § 117, § 123, § 126, § 144, § 145 - DODANO: § 52 ZE ZNACZKIEM 1, § 52 ZE ZNACZKIEM 2, § 63 - UCHYLONO: § 13, § 19, § 202018-10-15 do dziś
623.05.2019R. UCHYLONO § 14, § 32 PKT 4, § 48 PKT 52019-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANKOWSKA2017-08-03 do dziś
2. ImionaJADWIGA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-03 do dziś
21. NazwiskoSTANIEWICZ2013-01-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-10 do dziś
31. NazwiskoKLIJER BIEŃ2004-05-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA EWA2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
41. NazwiskoSOŁTYSIAK2003-06-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2003-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONCIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaJOANNA BEATA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŃDA BAJEROWSKA2017-08-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWELINA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANEK2020-07-31 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKIMOWICZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaEWA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZYSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOPIŃSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-18 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-18 do dziś
370 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-18 do dziś
470 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-18 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-06-18 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
5data złożenia 23.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
7data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
6OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
801.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów