INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000164795
Numer REGON: 010401369
Numer NIP: 5250007282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400880/22/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2012-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010401369 NIP 52500072822013-11-21 do dziś
3. NazwaINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH2003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-16 do dziś
2. Adresulica KSIĘCIA BOLESŁAWA nr domu 6 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA 2003-06-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@ITWL.PL2013-11-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ITWL.PL2013-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.04.2003 R.2003-06-16 do dziś
2UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU; NADANIE NOWEGO STATUTU § § 1-29 Z DN.30.01.2006 R.2006-09-21 do dziś
308.07.2009 R. -§ 3 ZM. PKT 1, 6, 7, 8 PPKT 1, 2, 10, 11, PKT DOD. 9, 10, § 4 USUN., § 6 PKT 3 DOD., § 6 ZM. PKT 4, 5, § 7 ZM., § 8 ZM., § 9 DOD. PKT 5, 6, § 11 ZM. 1, § 12 I 13 ZM., § 16 ZM. PKT 3, DOD. PKT 4, 5, 6, 7, 8, § 17 DOD. PKT 2 § 19 DOD. PKT 4, 5, 6, ZM. PKT 8, § 20 DOD. PKT 7, 8, § 23 ZM. PKT 2, DOD. PKT 3 § 25 DOD. PKT 2, § 26 ZM. PKT 1, 2, 4, DOD. PKT 52010-01-07 do dziś
411.07.2011 R., § 1 ZM. PKT 1 -5,; § 2 ZM. PKT 1, 4 USUNIĘTO PKT 2; § 3 ZM. PKT 1, 3, 4, 6, 8 -10; § 4 ZM. PKT 1; § 6 UST. PKT 5 -7; § 7 DOD. PKT 1 -3; § 9 ZM. PKT 2, 4, 6, USUN. PKT 5; § 10 USUN. PKT 2; § 11 DOD. PKT 2; § 12 DOD. PKT 3; § 15 ZM.; § 16 ZM. § 17 ZM.; § 18 ZM. PKT 6; § 19 ZM. PKT 1, § 20 ZM. PKT 1; § 22 ZM. PKT 1; § 25 ZM.; § 27 ZM. PKT 4; § 28 ZM.; § 31 DOD. PKT 22011-12-19 do dziś
5UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ NR 4/2016 Z DNIA 03.02.2016 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I ZATWIERDZENIU NOWEJ2017-02-10 do dziś
6UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE ZARZĄDZENIA NR 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 2 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STATUTU INSTYTUTU BADAWCZEGO POD NAZWĄ „INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH” (DZ.URZ. MON Z 2016 R. POZ. 83) I ZATWIERDZENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU ZARZĄDZENIEM NR 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STATUTU INSTYTU BADAWCZEGO „INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH” (DZ.URZ.MON Z 2017 R. POZ. 153)2017-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaSZCZEPANIK2004-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGONRYSZARD ANDRZEJ2004-10-05 do dziś
4. Numer KRS***********2004-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOROCH2003-09-30 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2003-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. IgnorujPYTKA2009-08-25 do dziś
2. IgnorujJOLANTA2009-08-25 do dziś
3. Ignoruj***********2009-08-25 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYŚ ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW2014-03-18 do dziś
21. Ignoruj- ŻYLUK2009-08-25 do dziś
2. IgnorujANDRZEJ2009-08-25 do dziś
3. Ignoruj***********2009-08-25 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYŚ ZŁ, WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW2014-03-18 do dziś
31. IgnorujKOWALSKI2009-08-25 do dziś
2. IgnorujMIROSŁAW2009-08-25 do dziś
3. Ignoruj***********2009-08-25 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYŚ ZŁ, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW SPOŚRÓD WYMIENIONYCH.2014-03-18 do dziś
41. IgnorujSULKOWSKI2014-05-13 do dziś
2. IgnorujJAROSŁAW2014-05-13 do dziś
3. Ignoruj***********2014-05-13 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYŚ ZŁ, WYMAGANE ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW SPOŚRÓD WYMIENIONYCH2014-05-13 do dziś
51. IgnorujROŚKOWICZ2018-01-26 do dziś
2. IgnorujBEATA ELŻBIETA2018-01-26 do dziś
3. Ignoruj***********2018-01-26 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYS ZŁ, WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW2018-01-26 do dziś
61. IgnorujSARNECKI2018-11-06 do dziś
2. IgnorujJAROSŁAW2018-11-06 do dziś
3. Ignoruj***********2018-11-06 do dziś
5. #NA#UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W IMIENIU I NA RZECZ INSTYTUTU. DO WAŻNOŚCI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20 TYS ZŁ, WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH SPOŚRÓD WYMIENIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW2018-11-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-07 do dziś
225 40 PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2010-01-07 do dziś
326 51 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2010-01-07 do dziś
430 30 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2010-01-07 do dziś
552 23 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-01-07 do dziś
684 22 OBRONA NARODOWA2010-01-07 do dziś
785 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-07 do dziś
877 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-01-07 do dziś
974 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 02.08.2006 okres 2005 ROK2006-08-14 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
5data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
8data złożenia 26.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
9data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
17data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
18data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-08-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-28 do dziś
22005 ROK2006-08-14 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Tbd101.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu
1
1. Czas, na jaki zarząd został ustanowionyPOŁĄCZENIE2006-09-21 do dziś
2. Rodzaj zarząduPOŁĄCZENIE INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH I WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO ROZWOJOWEGO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DN.20 12.2005 R.(DZ.U.NR 261 POZ.2188) W TEN SPOSÓB, ŻE WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW ZOSTAŁ WŁĄCZONY DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH;2006-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane zarządcy lub przedstawiciela
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów