„BUDORAMA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000164730
Numer REGON: 140185979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251635/20/895]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1401859792005-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDORAMA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-20 do dziś
2. Adresulica KOLIBRÓW nr domu 11 kod pocztowy 02-818 poczta WARSZAWA 2004-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.05.2003 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A 1589/03 AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.06.2003 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A 1962/03 ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 112003-06-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA MARTYNA GONSTAŁ REPERTORIUM A NUMER 4968/2003 -ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2004-01-20 do dziś
312.03.2010 R. -ROBERT SIELSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -3621/2010 -UCHYLONO WSZYSTKIE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWĄ TREŚĆ.2010-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92500,00 ZŁOTYCH2019-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHULA2007-12-04 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2007-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHULA2019-08-30 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-30 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-05-18 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-18 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-18 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-05-18 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-05-18 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-05-18 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-18 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-05-18 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
2data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
3data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
4data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-10 do dziś
6data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
10data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
11data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
12data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
42012 ROK2013-10-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów