„GSM ONLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000164628
Numer REGON: 016083976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/435677/22/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0160839762003-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSM ONLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 579192003-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-16 do dziś
2. Adresulica ALEJA ZJEDNOCZENIA nr domu 41/45 nr lokalu 19 kod pocztowy 01-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 SIERPNIA 1999 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ PAWEŁ KACZYŃSKI, REP. A 5824/99 13 MAJA 2003 R., ASESOR NOTARIALNY JOANNA ŚLIZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A -4570/2003, ZMIANA: §§ 4, 5, 12 I 16 UMOWY SPÓŁKI2003-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2003-06-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2003-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁOTYCH2003-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2003-06-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2003-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPIECHOCKA2003-06-16 do dziś
2. ImionaMARIA2003-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-06-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-06-16 do dziś
222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-06-16 do dziś
322 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-06-16 do dziś
422 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-06-16 do dziś
574 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-06-16 do dziś
692 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2003-06-16 do dziś
752 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-06-16 do dziś
880 4 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2003-06-16 do dziś
972 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-06-16 do dziś
1072 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-06-16 do dziś
1172 3 PRZETWARZANIE DANYCH2003-06-16 do dziś
1272 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-06-16 do dziś
1372 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-06-16 do dziś
1472 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-06-16 do dziś
1574 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-06-16 do dziś
1674 4 REKLAMA2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-22 do dziś
2data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
3data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-18 do dziś
4data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-09-18 do dziś
5data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-09-18 do dziś
6data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-09-18 do dziś
7data złożenia 21.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
8data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-11 do dziś
9data złożenia 17.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
18data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-09-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-09-18 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042008-09-18 do dziś
501.01.2003 -31.12.20032008-09-18 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-11 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-09-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-09-18 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042008-09-18 do dziś
501.01.2003 -31.12.20032008-09-18 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-11 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów