„HF” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACIEJ FURMAN JACEK HEINRICH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000164396
Numer REGON: 631265170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-12-17
Sygnatura akt[RDF/364556/21/948]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HF” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACIEJ FURMAN JACEK HEINRICH SPÓŁKA JAWNA2003-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK WIELKOPOLSKI miejscowość BIAŁA WIEŚ2003-06-13 do dziś
2. Adresnr domu 27 kod pocztowy 62-065 poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2003-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.2003 R. 20.05.2003 R. ZMIENIONO PAR. 9 I PAR. 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-06-13 do dziś
204.01.2016R. - ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-06-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH MACIEJ FURMAN WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ „HF” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE S.C. nr EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2719 JACEK HEINRICH WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ „HF” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE S.C. nr EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 27182003-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAN2003-06-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINRICH2003-06-13 do dziś
2. ImionaJACEK2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI.2003-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAN2003-06-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINRICH2003-06-13 do dziś
2. ImionaJACEK2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-08-31 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-08-31 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-31 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-31 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-08-31 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-31 do dziś
816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-08-31 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3data złożenia 17.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów