BCG POLSKA, DEPTUSZEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000164368
Numer REGON: 015518840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-03-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8625/18/846]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015518840 NIP 11816927512015-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBCG POLSKA, DEPTUSZEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 62C kod pocztowy 02-002 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.05.2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W WARSZAWIE, 02.07.2003 R.(WPROWADZONE ZMIANY: ZMIENIONO § 1, 4, 6, 8, 10, USUNIĘTO §2, ZMIANIE ULEGŁY NUMERY POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW NASTĘPUJĄCYCH PO §2, WYELIMINOWANO PKT 8, 9, 13 I 20 Z §5).2003-07-14 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DN. 15.01.2008 R. WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ W § 1 FIRMY SPÓŁKI2008-01-22 do dziś
3ANEKS Z 03.12.2014 R. - ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 13 JAKO USTĘPU 1, A PO USTEPIE 1 DODANIE USTĘPU 2 ANEKS Z 05.12.2014 R. - ZMIANA § 1, 2 I 8. ANEKS Z 27.01.2015 R. - ZMIANA § 4.2015-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPTUSZEWSKA2003-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA PATRYCJA2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-07-14 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUŻKIEWICZ2015-02-23 do dziś
2. ImionaROBERT MACIEJ2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUŻKIEWICZ2015-02-23 do dziś
2. ImionaROBERT MACIEJ2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPTUSZEWSKA2003-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA PATRYCJA2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-23 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-23 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-23 do dziś
462 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-23 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-23 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-23 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-23 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-23 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres 22.07.2003 -31.12.20032006-07-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2004 -01.01.20052006-07-19 do dziś
3data złożenia 17.01.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-01-22 do dziś
4data złożenia 17.01.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
5data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.07.2003 -31.12.20032006-07-19 do dziś
201.01.2004 -01.01.20052006-07-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-01-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów