„ASTAZ I S-KA Z. TRUSZCZYŃSKI A.TRUSZCZYŃSKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000164357
Numer REGON: 003453127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-12-04
Sygnatura akt[RDF/271410/20/86]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0034531272003-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTAZ I S-KA Z. TRUSZCZYŃSKI A. TRUSZCZYŃSKA” SPÓŁKA JAWNA2003-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 422003-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2003-06-12 do dziś
2. Adresulica OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu 17 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2003-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-28 KWIETNIA 1989 R. -PIERWSZA UMOWA SPÓŁKI -30 CZERWCA 2002 R. -ANEKS ZMIANY: PKT 1, PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 5 -DODANY UST. 2, PKT 6, PKT 7, PKT 8, PKT 9 SKREŚLONY -26.05.2003 R., ANEKS DO UMOWY, ZMIENIONO: PKT 1, PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 6, PKT 7, PKT 8, DODANO W PKT 5 UST. 2, SKREŚLONO PKT 92003-06-12 do dziś
2ZMIANA PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1/11/2005 Z DNIA 18.11.2005 R.2005-12-30 do dziś
315.12.2009 R. -ZMIENIONO PKT 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2010-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZCZYŃSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW RYSZARD2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZCZYŃSKA2003-06-12 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA TERESA2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZDZISŁAW TRUSZCZYŃSKI. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (PKT 6 UMOWY)2003-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZCZYŃSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW RYSZARD2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-02-12 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-12 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
666 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-02-12 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-12 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-12 do dziś
1142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-12 do dziś
1264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-02-12 do dziś
1366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-02-12 do dziś
1466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-02-12 do dziś
1549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-02-12 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-12 do dziś
1764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-02-12 do dziś
1864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-12 do dziś
1977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-12 do dziś
2149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-31 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
3data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
4data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-06-09 do dziś
5data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-28 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
7data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
8data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
9data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
10data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
13data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-09-28 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów