HIGHLANDER POLSKA LIGNOWSKI, KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000164201
Numer REGON: 932921514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[RDF/376841/22/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHLANDER POLSKA LIGNOWSKI, KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2003-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-06-12 do dziś
2. Adresulica MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 33 kod pocztowy 50-369 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHIGHLANDER POLSKA LIGNOWSKI, KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2013-10-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2013-10-28 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica STARE MIASTO nr domu 29 nr lokalu 32 kod pocztowy 10-027 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-10-28 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.05.2003 R.2003-06-12 do dziś
221.12.2009 R., ZMIENIONO § 5, § 10 (DODANO PKT 6, 7, 8, 9), § 12 (DODANO PKT 3), § 13 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-08 do dziś
323.01.2012 R. -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-28 do dziś
403.03.2015 R., ZMIENIONO §5.2015-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGNOWSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2003-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGNOWSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2003-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-08 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-02-08 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-08 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-02-08 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-02-08 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-08 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-08 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-02-08 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów