DOKUMENT SEKRET SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000164200
Numer REGON: 932565479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2008-04-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22308/7/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP9325654792003-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKUMENT SEKRET SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ nr w rejestrze 102392003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-07-14 do dziś
2. Adresulica ŚLĘŻNA nr domu 202 nr lokalu 1 kod pocztowy 53-113 poczta WROCŁAW 2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113 GRUDNIA 2000 R. REP. A NR 576/2000 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA KORTA-SZAREK WE WROCŁAWIU2003-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2003-07-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 PLN2003-07-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji4502003-07-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 PLN2003-07-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego112500,00 PLN2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2003-07-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4502003-07-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU2003-07-14 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZEWŁOCKI2003-12-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
21. NazwiskoPABIAN2003-12-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WALDEMAR2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
31. NazwiskoLISZCZ2003-12-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
41. NazwiskoMERTA2003-07-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-14 do dziś
51. NazwiskoDĄBROWSKA KAUF2003-07-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ZUZANNA2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2003-07-14 do dziś
237 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2003-07-14 do dziś
390 UTYLIZACJA ODPADÓW2003-07-14 do dziś
445 3 BUDOWA I EKSPLOATACJA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.2003-07-14 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-07-14 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-07-14 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-07-14 do dziś
863 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-07-14 do dziś
963 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 30.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-12-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 24.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiROMUALD BORZEMSKI -KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13 -REP. A NR 5714/2003 10.09.2003 R.2003-12-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2003-12-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiPRZYCZYNA ROZWIĄZANIA SPÓŁKI: UTRZYMUJĄCA SIĘ STRATA I BRAK PERSPEKTYW DALSZEGO FUNKCJONOWANIA -UCHWAŁA WZA NR 2/03 Z DNIA 10.09.2003 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI -KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, -REPERTORIUM A NR 5714/20032003-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów