ARTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000164171
Numer REGON: 711661754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-09-27
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/17505/5/29]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP7116617542003-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH nr w rejestrze 13082003-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-27 do dziś
2. Adresulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 8 nr lokalu 25 kod pocztowy 00-590 poczta WARSZAWA 2005-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1999 R., REPERTORIUM A 4109/99, NOTARIUSZ JANUSZ WITKUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 15.11.2002 R., REPERTORIUM A 2344/2002, NOTARIUSZ JANUSZ WITKUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § § 3, 5, 8, 9, 20, 24, 282003-06-06 do dziś
228.07.2005 REPERTORIUM A 1552/2005 NOTARIUSZ JANUSZ WITKUN WWARSZAWIE ZM. PARAGRAFY: 2, 5, 9, 15, 16 PKT 16, 182005-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2003-06-06 do dziś
2. ImionaHELENA2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 30.000 PLN2005-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWSKI2003-06-06 do dziś
2. ImionaARTUR JÓZEF2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 30.000 PLN2005-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2005-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2003-06-06 do dziś
2. ImionaHELENA2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-06-06 do dziś
233 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-06-06 do dziś
333 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2003-06-06 do dziś
440 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2003-06-06 do dziś
550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-06-06 do dziś
650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-06-06 do dziś
751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-06-06 do dziś
851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-06-06 do dziś
951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-06-06 do dziś
1051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-06-06 do dziś
1151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-06-06 do dziś
1274 40 Z REKLAMA2003-06-06 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-06 do dziś
1480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-06 do dziś
1593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-06 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-06-06 do dziś
1772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-06-06 do dziś
1870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-06 do dziś
1967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-06 do dziś
2065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-06 do dziś
2152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-06-06 do dziś
2222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów